ระบบเช็คความสะอาดห้องเรียน

รายงานรายวัน

วัน-เดือน-ปี : 24-03-2023
ชั้น: / ห้อง:
เดือน: ปี:
ลำดับ ชั้น ห้อง ผู้ตรวจ กระดาน ประชาสัมพันธ์ ปิดไฟ พัดลม ปฏิทิน ชาติ ศาสน์ กษัตริย เพดาน ระเบียง จัดโต๊ะ ขยะ พื้นห้อง วัน เวลา คะแนนรวม ระดับ
1 0 ปรับปรุง

สรุปความสะอาดรายเดือน คะแนนรวม 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 ได้ระดับ ปรับปรุง

พัฒนาระบบโดย ครูบุญเหลือ โรงเรียนพรเจริญวิทยา