ระบบงาน ฝ่ายกิจการนักเรียน

นักเรียนทั้งหมด

2052

นักเรียนมาสายวันนี้

0

นักเรียนมาเรียนวันนี้

0

นักเรียนขาดเรียนนี้

2052

นักเรียนมาเรียนรายเดือน
เช็คนักเรียนเข้าโรงเรียน
ชื่อ สกุล เลขประจำตัว ชั้น เวลา วันที่
นางสาววรรณิภา พันธุ์พรหม
ม. 5/3 11:57:31 03-02-2023
นางสาวณิชากานต์ ศรีวิไล
ม. 5/3 11:53:48 03-02-2023
นายสหรัถ แสนวาปี
ม. 6/8 11:48:04 03-02-2023
เด็กหญิงอัลิปรียา เครือสุคนธ์
ม. 3/4 11:18:55 03-02-2023
นางสาวนรินทิพย์ เวียงสิมมา
ม. 6/3 11:02:32 03-02-2023
นายศรายุทธ์ ไชยรักษ์
ม. 6/6 11:02:27 03-02-2023
นางสาวปฏิมา อุ่นวิเศษ
ม. 6/3 11:02:24 03-02-2023
นางสาวอรอุมา สาริบุญ
ม. 5/6 10:54:37 03-02-2023
นักเรียนมาสายรายเดือน