ระบบงาน ฝ่ายกิจการนักเรียน

นักเรียนทั้งหมด

2146

นักเรียนมาสายวันนี้

173

นักเรียนมาเรียนวันนี้

1608

นักเรียนขาดเรียนนี้

538

นักเรียนมาเรียนรายเดือน
เช็คนักเรียนเข้าโรงเรียน
ชื่อ สกุล เลขประจำตัว ชั้น เวลา วันที่
เด็กชายบุญฤทธิ์ คำมะณี
ม. 3/8 11:20:21 28-11-2023
เด็กหญิงธัญจิรา ภูทัดหมาก
ม. 1/5 11:00:56 28-11-2023
นายนัฐภูมิ จักรกะเสน
ม. 6/3 10:54:44 28-11-2023
นางสาววริสา ระหา
ม. 6/3 10:54:40 28-11-2023
นางสาวจารุวรรณ คำหงษา
ม. 6/3 10:46:06 28-11-2023
นายกิตตินันท์ จันทรักษา
ม. 6/8 10:41:06 28-11-2023
นายธีรเดช รัตน์มณีบดีเดช
ม. 5/5 10:35:23 28-11-2023
เด็กหญิงจุฬามณี คุณคำ
ม. 1/8 10:23:05 28-11-2023
นักเรียนมาสายรายเดือน