ระบบงาน ฝ่ายกิจการนักเรียน

นักเรียนทั้งหมด

2058

นักเรียนมาสายวันนี้

0

นักเรียนมาเรียนวันนี้

0

นักเรียนขาดเรียนนี้

2058

นักเรียนมาเรียนรายเดือน
เช็คนักเรียนเข้าโรงเรียน
ชื่อ สกุล เลขประจำตัว ชั้น เวลา วันที่
นายเทพฤทธิ์ มาลา
ม. 6/4 11:08:41 30-09-2022
เด็กชายธนชัย กุมารสิทธิ์
ม. 2/7 11:02:44 30-09-2022
เด็กหญิงอรสินี ประทุมชัย
ม. 3/4 10:28:54 30-09-2022
นางสาวกนกวรรณ ทานันท์
ม. 6/4 10:26:19 30-09-2022
นายปรัญชัย สายแดง
ม. 6/4 10:26:09 30-09-2022
นายชาติชาย กุลสุวรรณ์
ม. 6/8 10:15:44 30-09-2022
นางสาววรัญญา เทพโคราช
ม. 5/4 10:06:28 30-09-2022
นางสาวอภิญญา มาศงามเมือง
ม. 4/5 10:05:35 30-09-2022
นักเรียนมาสายรายเดือน