ข้อมูลนักเรียน
( ข้อมูล ณ วันที่ 28-11-2023  เวลา 19:04:06 )
คลิกดูรายชื่อนักเรียน...มัธยมศึกษาฯ

มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย หญิง รวม ครูที่ปรึกษา
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/115 16 31 1.นายสุราษฏร์ ควินรัมย์  2.Mr. Stephen Kemboi  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/211 31 42 1.นางสาวศิริวิมล พวงศรี  2.นางสาวทัศดาพร พิมมะทา  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/321 20 41 1.นางสาวศุภิรัตน์ นุชิต  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/421 21 42 1.นางสาวอาภาภรณ์ สระอุบล  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/524 20 44 1.นางสาวยุพา สิมลี  2.นางสาวธนิวรรณ ขานเกตุ  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/621 21 42 1.นางสาวจุฑารัตน์ อนุรักษ์  2.นายพศิน มูลมณี  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/719 25 44 1.นางสาววิลารัตน์ รังโคตร  2.นายสมอาจ สุยคำไฮ  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/817 26 43 1.นางสาวรุ่งอรุณ พรมกุล  2.นายกฤษณพงษ์ นะรินยา  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/917 24 41 1.นายกฤษดา พาเบ้า  2.นางสาวนนท์นรัฐ พิเภก  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/1013 30 43 1.นายชิต ชินวงค์  2.นางสาวเสาวภา ห้าวหาญ  
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 1179 234 413 
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/115 23 1.นางเบ็ญณุรัสมิ์ วิบูลย์กุล  2.นางสาวกัญญาณัฏฐ์ บัวทะราช  
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/210 29 39 1.นางสาวพิมพ์พร ลาแก้ว  2.นางสาวทัตพิชา ฝั้นถา  
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/313 26 39 1.นางธนภรณ์ อินทร์ธรรม  2.นางสาวเสาวลักษณ์ โพธิ์บึงกาฬ  
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/411 28 39 1.นางสาวสุภาวดี เวียงสมุทร  
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/520 18 38 1.นางสาวนิรัตติยากร กอแก้ว  2.นายสุดธิศักดิ์ ศิริภาร์  
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/621 17 38 1.นางสาวสุธีมนต์ เพชรศิริวรรณ์  2.นายวุฒิกร เติมประชุม  
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/718 16 34 1.นางสาวเกษวลี ศรีชัยชู  2.นางสาวนภารัตน์ แสงสุข  
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/820 16 36 1.นางสาววริยา ภิญโญ  
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/921 14 35 1.นายสุรชัย สิงห์เผ่น  2.นางสาวเกียรติพร นาคสุ่น  
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/1021 14 35 1.นายอภิสิทธิ์ จันโฮง  2.นางสาวเกศวลี เนียมอุทัย  
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 2163 193 356 
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/137 42 1.สุจิตรา สุวรรณเพชร  
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/211 31 42 1.นางสาวสุธิดา วงศ์ชารี  2.นางสาวทัศภรณ์ ศรีจันดี  
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/314 28 42 1.นางฉัตรลดา พุ่มทิพย์  2.นายรักษา คุ้มบุญ  
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/421 21 42 1.นางสาวธีรนันท์  ปัททุม  2.ว่าที่ ร.ต.กระจ่าง พินิจมนตรี  
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/523 20 43 1.นางสาวอัจฉราภรณ์ ธาตุวิสัย  2.นายจักรพงษ์ แก้วตรี  
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/619 23 42 1.นางสาวชญาภา บุญศักดิ์  2.นายธนกร พันจำปา  3.Mr. Sithembiso Moses Nkosi  
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/721 23 44 1.นายบุญเหลือ พิทยาทรานุวัฒ  2.นายกิตติศักดิ์ โคตรธารินทร์  
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/821 21 42 1.นายดนุพล ผาทอง  2.นางสาวฉวีวรรณ ไลยะรัตน์  
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/922 18 40 1.นางสาวเพ็ญรัตน์ ศรีพรหม  2.นางสาวขนิษฐา แวทไธสง  
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 3157 222 379 
รวม 499  649  1148 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย หญิง รวม ครูที่ปรึกษา
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/118 1.นายเดชา ลุนอุบล  2.นางสาวณิชาภา นารีรัตน์  3.Mr Chimezie Onwudinjo  
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/213 27 40 1.นายชุมพล ทองอันตัง  2.นางลำไพร กวีกรณ์  
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/311 29 40 1.นางสุชาดา ศรีนนท์  2.นางสาวภานุมาศ บุญสมร  
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/416 24 40 1.นายชลสิทธิ์ คงแสงชัย  2.นายณัฐชนน ทองน้อย  
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/519 21 40 1.นายกีรติ ไพรัตน์  2.นายคณิศร แสบงบาล  
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/613 25 38 1.นายจักรพงษ์ กลมลี  2.นางสาวยุพาภรณ์ ทองทา  
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/719 20 39 1.นางนริศรา วงศ์อามาตย์  2.นางสาวประภัสสร ไกรรัตน์  
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/818 17 35 1.นายพิชิตชัย วงษ์ชัย  2.นางสาววรัญญา สุดโลก  
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/931 40 1.นายพชรดนัย ภูจำเริญ  2.นายปริญญา คำสีดา  
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/1018 18 36 1.นายณดล  คุนาคม  2.นางสาวศิริญญา ยืนยั่ง  
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 4145 221 366 
 มัธยมศึกษาปีที่ 5/113 1.นางสาววัชรี อาจวิชัย  
 มัธยมศึกษาปีที่ 5/228 36 1.นางนาฎละดา บุญลาด  2.นางจตุพร วิณโรจน์  
 มัธยมศึกษาปีที่ 5/327 36 1.นางสาวตะวันฉาย โทบุดดี  2.นายเอกชัย สุพร  
 มัธยมศึกษาปีที่ 5/428 36 1.นางดอกแก้ว สิงห์เผ่น  2.นางสาวศศิประภา เอกตา  
 มัธยมศึกษาปีที่ 5/518 16 34 1.นายวชิราภรณ์ เพชรศิริวรรณ์  2.นางสาวมัลธิกา ใจกว้าง  
 มัธยมศึกษาปีที่ 5/617 15 32 1.นายกฤติเมธ จันทร์โพธิ์  2.Miss Anne Beth  
 มัธยมศึกษาปีที่ 5/718 15 33 1.นายชัยสิทธิ์ นังตะลา  2.นายอดิศร ศรีลาพัฒน์  
 มัธยมศึกษาปีที่ 5/817 14 31 1.นางยลดา ทุมโยมา  2.นายสุกรรณ พิเภก  3.นางสาวณัฐกฤตา ศรีเสน  
 มัธยมศึกษาปีที่ 5/933 37 1.นายปกาศิต ก้อนกั้น  2.นางสาวจันทราทิพย์ ฉวีวงค์  
 มัธยมศึกษาปีที่ 5/1019 13 32 1.นายสุพรรณ บุญสิทธิ์  2.นายคมกริช พรมสุวรรณ์  
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 5123 197 320 
 มัธยมศึกษาปีที่ 6/111 31 42 1.นายเจษฎา วิณโรจน์  2.นางสมสมัย คำภูษา  
 มัธยมศึกษาปีที่ 6/210 32 42 1.นางจันทร์เพ็ญ ศรีพุทธา  2.นางสาวณัฏฐโสภิณ แถวโพธิ์  3.Miss Jennalyn Titong  
 มัธยมศึกษาปีที่ 6/310 31 41 1.นางทิพวัลย์ ศรีพรหมษา  2.นางภวันตรี สาขามุละ  
 มัธยมศึกษาปีที่ 6/416 23 39 1.นางชนาภา ไพศาล  2.นางสุนีรัตน์ สอนบาล  
 มัธยมศึกษาปีที่ 6/516 25 41 1.นายสุวรรณ ชัยขันธ์  2.นายชาติชาย ทุมโยมา  
 มัธยมศึกษาปีที่ 6/615 22 37 1.นางจันทนา สมบัติมนต์  2.นายวัชรินทร์ ถันชนนาง  
 มัธยมศึกษาปีที่ 6/730 38 1.นางสมจิตร เกษบึงกาฬ  2.นายเด่นชัย นันทา  
 มัธยมศึกษาปีที่ 6/817 15 32 1.นายสัญญา ศรีนุกูล  2.นางสาววิภาพรรณ รัชปัญญา  
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 6103 209 312 
รวม 371  627  998 

สรุปจำนวนนักเรียน ชาย หญิง รวม
 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 499  649  1148 
 รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 371  627  998 
รวม 870  1276  2146