ข้อมูลนักเรียน
( ข้อมูล ณ วันที่ 01-10-2022  เวลา 04:33:04 )
คลิกดูรายชื่อนักเรียน...มัธยมศึกษาฯ

มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย หญิง รวม ครูที่ปรึกษา
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/116 23 1.นางเบ็ญณุรัสมิ์ วิบูลย์กุล  2.นายสาโรช เนื่องชมภู  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/219 23 42 1.นางสาวมณีรัตน์ ผาแดง  2.นายชัชวาล เหล่าบุรม  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/319 23 42 1.นางสาวอาภาภรณ์ สระอุบล  2.นางสาวนนท์ชนก สอนบาล  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/419 23 42 1.นางสาววิลารัตน์ รังโคตร  2.นายจิรายุส จันทจร  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/520 18 38 1.นายธนกร พันจำปา  2.นางสาวชฎาพร จันทร์แก้ว  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/620 18 38 1.นายชิต ชินวงค์  2.นางสาวศุภิรัตน์ นุชิต  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/718 20 38 1.นางสาวยุพา สิมลี  2.นางสาวนิศาชล แหนงหล้า  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/819 19 38 1.นางสาวทัศดาพร พิมมะทา  2.นายกิตติศักดิ์ โคตรธารินทร์  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/920 18 38 1.นางสาวศิริวิมล พวงศรี  2.นางประพรรณ พิเภก  
 มัธยมศึกษาปีที่ 1/1019 18 37 1.นายบุญเหลือ พิทยาทรานุวัฒ  2.นางสาวแพรพิไล อาสน์ปาสา  
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 1180 196 376 
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/136 43 1.นางสาวณัฏฐโสภิณ แถวโพธิ์  2. นางสาวปิยะธิดา ประนมศรี  
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/212 31 43 1.นางฉัตรลดา พุ่มทิพย์  2.นางสาวอรทัย บาลพิทักษ์  
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/313 30 43 1.นางธนภรณ์ อินทร์ธรรม  2.นางสาวเกษวลี ศรีชัยชู  
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/424 19 43 1.นางสาวจันทร์จิรา หอกคำ  2.นางสาวสุภาวดี เวียงสมุทร  
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/524 19 43 1.นางสาวนิรัตติยากร กอแก้ว  2.นางสาวอรทัย ภูอกิจ  
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/622 22 44 1.นางสาวพัชราภรณ์ ไกยสวน  2.นายอภิสิทธิ์ จันโฮง  
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/724 21 45 1.นางสาววริยา ภิญโญ  2.นางสาวพิมพ์พร ลาแก้ว  
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/823 21 44 1.นายสุรชัย สิงห์เผ่น  2.นางสาวเกียรติพร นาคสุ่น  
 มัธยมศึกษาปีที่ 2/922 21 43 1.นางสาวสุธีมนต์ เพชรศิริวรรณ์  2.นางสาวสุวนัน อุ่นผาง  
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 2171 220 391 
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/132 36 1.นางสาวทัศภรณ์ ศรีจันดี  2.นางสาววาทิตา กิติศรีวรพันธุ์  
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/215 20 35 1.นางสาวสุธิดา วงศ์ชารี  2.นายเหมรัตน์ ถูระวรณ์  
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/313 22 35 1.นางสาวเจนจิรา ทองใคร้  2.นายญาณกิตติ์ เปรินทร์  
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/420 16 36 1.นายรักษา คุ้มบุญ  2.นางสาวทัตพิชา ฝั้นถา  
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/520 16 36 1.ว่าที่ ร.ต.กระจ่าง พินิจมนตรี  2.นายปิยวัช คามตะศิลา  
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/620 16 36 1.นางสาวอัจฉราภรณ์ ธาตุวิสัย  2.นายจักรพงษ์ แก้วตรี  3.Ussu  
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/720 17 37 1.นายชุมพล ทองอันตัง  2.นางสาวธีรนันท์  ปัททุม  
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/819 17 36 1.นายวัชรินทร์ ถันชนนาง  2.นางยลลดา ทุมโยมา  
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/921 14 35 1.นางสาวเพ็ญรัตน์ ศรีพรหม  2.นายปกาศิต ก้อนกั้น  
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 3152 170 322 
รวม 503  586  1089 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย หญิง รวม ครูที่ปรึกษา
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/110 16 1.นายทรงศักดิ์ สิงหนสาย  2.นายณดล  คุนาคม  
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/210 27 37 1.นางสาวภานุมาศ บุญสมร  2.นางสาววรัญญา สุดโลก  
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/314 26 40 1.นางลำไพร กวีกรณ์  2.นายเดชา ลุนอุบล  
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/416 22 38 1.นายพิชิตชัย วงษ์ชัย  2.นางสาวสุชาวดี มุ่งหมาย  
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/518 19 37 1.นางนริศรา วงศ์อามาตย์  2.นางสาวประภัสสร ไกรรัตน์  
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/617 21 38 1.นายดนุพล ผาทอง  2.นายคณิศร แสบงบาล  
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/717 22 39 1.นายกีรติ ไพรัตน์  2.นายพชรดนัย ภูจำเริญ  
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/817 17 34 1.นางสุชาดา ศรีนนท์  2.นายจักรพงษ์ กลมลี  
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/934 41 1.นางวรางคณา โทสาลี  2.นายกฤษดา พาเบ้า  
 มัธยมศึกษาปีที่ 4/1016 14 30 1.นางสาวขนิษฐา แวทไธสง  2.นางสาวณิชาภา นารีรัตน์  
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 4138 212 350 
 มัธยมศึกษาปีที่ 5/110 32 42 1.นางสาววัชรี อาจวิชัย  2.นายกฤษฎา รัตนะ  
 มัธยมศึกษาปีที่ 5/210 32 42 1.นางนาฎละดา บุญลาด  2.นายกฤษณพงษ์ คำผุย  
 มัธยมศึกษาปีที่ 5/311 31 42 1.นางดอกแก้ว สิงห์เผ่น  2.นางสาวตะวันฉาย โทบุดดี  
 มัธยมศึกษาปีที่ 5/419 23 42 1.นางจตุพร วิณโรจน์  2.นายเอกชัย สุพร  
 มัธยมศึกษาปีที่ 5/514 27 41 1.นายสุกรรณ พิเภก  2.ว่าที่ร้อยตรีธรรมวัฒน์ ปากเสนาะ  3.นายณัฐชนน ทองน้อย  
 มัธยมศึกษาปีที่ 5/614 26 40 1.นางอู่ทอง เพ็งพา  2.นายกฤติเมธ จันทร์โพธิ์  
 มัธยมศึกษาปีที่ 5/730 36 1.นายวชิราภรณ์ เพชรศิริวรรณ์  2.นางสาวชญาภา บุญศักดิ์  
 มัธยมศึกษาปีที่ 5/819 20 39 1.นายชัยสิทธิ์ นังตะลา  2.นายพศิน มูลมณี  
 มัธยมศึกษาปีที่ 5/15
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 5104 221 325 
 มัธยมศึกษาปีที่ 6/132 37 1.นางเสาวณีย์ ยุทธมานพ  2.นายสุวรรณ ชัยขันธ์  
 มัธยมศึกษาปีที่ 6/231 35 1.นางสมจิตร เกษบึงกาฬ  2.นายเด่นชัย นันทา  
 มัธยมศึกษาปีที่ 6/333 37 1.นายสัญญา ศรีนุกูล  2.นายชาติชาย ทุมโยมา  
 มัธยมศึกษาปีที่ 6/414 23 37 1.นางทิพวัลย์ ศรีพรหมษา  2.นางจันทนา สมบัติมนต์  
 มัธยมศึกษาปีที่ 6/516 21 37 1.นางจันทร์เพ็ญ ศรีพุทธา  2.นางสมสมัย คำภูษา  
 มัธยมศึกษาปีที่ 6/614 23 37 1.นางชนาภา ไพศาล  2.นางสุนีรัตน์ สอนบาล  
 มัธยมศึกษาปีที่ 6/732 36 1.นายเจษฎา วิณโรจน์  2.นางภวันตรี สาขามุละ  
 มัธยมศึกษาปีที่ 6/821 17 38 1.นายสุพรรณ บุญสิทธิ์  2.นางสาวยุพาภรณ์ ทองทา  
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 682 212 294 
รวม 324  645  969 

สรุปจำนวนนักเรียน ชาย หญิง รวม
 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 503  586  1089 
 รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 324  645  969 
รวม 827  1231  2058