บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ครูที่ปรึกษา :1.นางเบ็ญณุรัสมิ์ วิบูลย์กุล    2.นายสาโรช เนื่องชมภู   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 04:39:32 )
จำนวน 25 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  18047  เด็กชายเกรียงไกร ชัยวงศ์
2.  18048  เด็กชายจิตติพัฒน์ จันปัดถา
3.  18049  เด็กชายปุณชญาณัฏฐ์ อภิวัชธนากุล
4.  18241  เด็กชายพงศ์เทพ จิตตั้งบุญญา
5.  18050  เด็กชายวชิรวิชญ์ แสงอรุณ
6.  18051  เด็กชายวรรณกร แดนลาดแก้ว
7.  18052  เด็กชายวสุธา ทุมโยมา
8.  18053  เด็กชายวันชนะ วงษ์ชัย
9.  18054  เด็กหญิงจรรยภัทร สุวรรณพงศ์
10.  18055  เด็กหญิงจันทมณี อำนาจ
11.  18056  เด็กหญิงชลดา ศิริการ
12.  18217  เด็กหญิงชีวาพร สุวรรณไตร
13.  18057  เด็กหญิงณีรนุช สดีวงค์
14.  18058  เด็กหญิงทิพย์สุดา ราชชมภู
15.  18059  เด็กหญิงธนิษฐา นารีบุตร
16.  18060  เด็กหญิงนภสร รัตนตรัยวงค์
17.  18061  เด็กหญิงนิพิษฐา อินทะศรี
18.  18062  เด็กหญิงมินทิรา พุทธจักร
19.  18063  เด็กหญิงมุทิตา วรรณภา
20.  18064  เด็กหญิงสุทาศินีย์ ว่องเจริญพืชผล
21.  18065  เด็กหญิงสุภาวดี ธรรมสมบัติ
22.  18066  เด็กหญิงสุมิตรา วงศา
23.  18067  เด็กหญิงอภิสรา นามวงศ์ษา
24.  18068  เด็กหญิงอัยยา ละจันทึก
25.  18069  เด็กหญิงเอื้ออากุลย์ วิบูลย์กุล