บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10
ครูที่ปรึกษา :1.นายบุญเหลือ พิทยาทรานุวัฒ    2.นางสาวแพรพิไล อาสน์ปาสา    3.สุราษฏร์ ควินรัมย์   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 03:44:49 )
จำนวน 36 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  18382  เด็กชายกฤติธี อ่อนเฉวียง
2.  18383  เด็กชายกฤษกร เจริญรัตน์
3.  18384  เด็กชายกลวัชร น้อยชื่น
4.  18385  เด็กชายจักรภัทร เม็ดไธสง
5.  18386  เด็กชายเฉลิมชัย พวงมาลัย
6.  18387  เด็กชายณัฐวัฒน์ อันชม
7.  18388  เด็กชายตรีวิทย์ ปรางทอง
8.  18389  เด็กชายทิวัตถ์ ชัยชิต
9.  18390  เด็กชายธนกร ชุนสอน
10.  18391  เด็กชายธนกฤต ศรีอวม
11.  18392  เด็กชายธนวัฒน์ รุ่งเรือง
12.  18394  เด็กชายธีรภัทร สามารถ
13.  18395  เด็กชายธีรศานต์ ไชยรบ
14.  18396  เด็กชายปพนวิช สัญจามณี
15.  18397  เด็กชายปวริศ เอ็นเหล่าคาม
16.  18398  เด็กชายปัญญาวุฒิ ทองเหง้า
17.  18399  เด็กชายศุภสัณห์ ช่วยรักษา
18.  18400  เด็กชายสิทธิชัย ซำกลาง
19.  18401  เด็กชายอมรเทพ แสงคำ
20.  18402  เด็กหญิงกัญจนพร ยาวิเศษ
21.  18403  เด็กหญิงกัญญาวีร์ สารเพ็ญ
22.  18405  เด็กหญิงขวัญจิรา จอมทอง
23.  18406  เด็กหญิงเขมิกา โสวภาส
24.  18407  เด็กหญิงชนิดาภา ส่องใส
25.  18408  เด็กหญิงช่อทิพย์ สกุลเยี่ยม
26.  18409  เด็กหญิงช่อลดา ชนูนันท์
27.  18410  เด็กหญิงชัญญานุช เคนรักษา
28.  18411  เด็กหญิงฐิติกานต์ ศรีศักดิ์
29.  18412  เด็กหญิงธนัชชา วรรณะเรืองศรี
30.  18393  เด็กหญิงธัญชนก สุภาพันธ์
31.  18413  เด็กหญิงบุญญาพร บุญรอด
32.  18414  เด็กหญิงปุณยวีร์ เวียงอินทร์
33.  18416  เด็กหญิงรัชนีวรรณ บุญทศ
34.  18417  เด็กหญิงวิชุดา ยศทะแสน
35.  18418  เด็กหญิงสิรัชชา ขรรศร
36.  18419  เด็กหญิงสิริโสภา คะอังกุ