บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
ครูที่ปรึกษา :1.นางสาวอาภาภรณ์ สระอุบล    2.นางสาวนนท์ชนก สอนบาล   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 02:49:24 )
จำนวน 42 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  18112  เด็กชายณัฐกิจ วงศ์วาน
2.  18113  เด็กชายณัฐดนัย พรมโคตร
3.  18114  เด็กชายทวีชัย สอนใจ
4.  18115  เด็กชายทุติยะ เสียงล้ำ
5.  18116  เด็กชายธนกร ลีแก้ว
6.  18117  เด็กชายธีรภัทร ศรีสุข
7.  18118  เด็กชายปุญชรัสมิ์ ประคองรักษ์
8.  18119  เด็กชายพรหมพิริยะ ขันผักแว่น
9.  18120  เด็กชายพุฒินาท คำหล้า
10.  18121  เด็กชายภวัต แสนสวาท
11.  18122  เด็กชายภัทรดนัย ปึวันนา
12.  18123  เด็กชายภัทรดนัย เอกตระการ
13.  18124  เด็กชายภูรินทร์ ทาทม
14.  18125  เด็กชายเรวัต ปัญญาใส
15.  18126  เด็กชายศรัณย์ ผงพิลา
16.  18127  เด็กชายศิวดล สุภาพันธ์
17.  18128  เด็กชายสกุลชัย นนทะวงษา
18.  18129  เด็กชายสุภกร โง้นทา
19.  18130  เด็กชายอภิชาติ แสงสว่าง
20.  18131  เด็กหญิงกนกพร ผิวทอง
21.  18132  เด็กหญิงกนกวรรณ วิลาผาย
22.  18133  เด็กหญิงกิตติยา บุญสอาด
23.  18134  เด็กหญิงจิรภิญญา คำมุงคุณ
24.  18135  เด็กหญิงจิราพัชร ภูถูกเงิน
25.  18136  เด็กหญิงณัฐภรณ์ แก้วปาน
26.  18137  เด็กหญิงทักษพร ซิวเชียง
27.  18138  เด็กหญิงนลินทิพย์ พวงบุบผา
28.  18139  เด็กหญิงปณิตา สมบัติวงศ์
29.  18140  เด็กหญิงปนัดดา เสมอเหมือน
30.  18141  เด็กหญิงภัทรธิดา นระแสน
31.  18142  เด็กหญิงภัทรธิดา พินิจมนตรี
32.  18143  เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ทุมโยมา
33.  18144  เด็กหญิงวนิดา เหลาหะพันธ์
34.  18145  เด็กหญิงวรรณภา จันทะวงค์
35.  18146  เด็กหญิงวรัทยา ศรีโสภา
36.  18147  เด็กหญิงวิชญาพร ราชคต
37.  18148  เด็กหญิงวิภาภรณ์ ศรีไผ่
38.  18149  เด็กหญิงศุภิสรา น้อยน้ำเที่ยง
39.  18150  เด็กหญิงสาวิตรี เทพสุวรรณ
40.  18151  เด็กหญิงอชิรญา ครองยุติ
41.  18152  เด็กหญิงอรวรรณ บุญสงค์
42.  18153  เด็กหญิงอริสา มาตจุฬา