บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
ครูที่ปรึกษา :1.นางสาววิลารัตน์ รังโคตร    2.นายจิรายุส จันทจร   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 02:58:03 )
จำนวน 41 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  18154  เด็กชายกวินภพ เมืองแทน
2.  18155  เด็กชายก้องภพ บุญญาพิทักษ์
3.  18156  เด็กชายคุณากร มังคะรัตน์
4.  18157  เด็กชายคุณาสิน เสนียง
5.  18158  เด็กชายชยุตย์ เครื่องสนุก
6.  18159  เด็กชายณัฐพงศ์ วุฒิสาร
7.  18160  เด็กชายแทนไท สาบ้านบัว
8.  18161  เด็กชายพงศ์พล เม่งช่วย
9.  18162  เด็กชายพีรกานต์ อินธิจักร
10.  18163  เด็กชายพีรพัฒน์ พาเสน่ห์
11.  18164  เด็กชายวราชัย จันเจียม
12.  18165  เด็กชายวัชรพงศ์ จันเตป
13.  18166  เด็กชายวีรภัทร ผกาชาติ
14.  18167  เด็กชายศราวุธ สิงห์แก้ว
15.  18168  เด็กชายศิริกฤษฎา เกษหอม
16.  18169  เด็กชายศุภณัฐ วงษ์สะอาด
17.  18170  เด็กชายสรวิชญ์ ดอกนมกลาง
18.  18171  เด็กชายอนุชา โนนเงิน
19.  18172  เด็กหญิงกมลชนก คำเมือง
20.  18173  เด็กหญิงกัญญมล พิลาโสภา
21.  18174  เด็กหญิงกัญญาวีร์ สลางสิงห์
22.  18175  เด็กหญิงจันทนิภา หล้าหิบ
23.  18176  เด็กหญิงจันทภา แหวนแก้ว
24.  18177  เด็กหญิงจุฑาภรณ์ วงศ์อำมาตย์
25.  18178  เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ไวแพน
26.  18179  เด็กหญิงณัฐฐธิดา จันทร์ดี
27.  18180  เด็กหญิงณัฐดาพร ประเสริฐสัง
28.  18181  เด็กหญิงธารารัตน์ สมอารมณ์
29.  18182  เด็กหญิงธิดารัตน์ ธรรมรังศรี
30.  18183  เด็กหญิงธิดารัตน์ สุนา
31.  18184  เด็กหญิงนลิน สุพร
32.  18185  เด็กหญิงนุชรา บุดดา
33.  18186  เด็กหญิงพิมพ์พร ดวงจันทร์
34.  18187  เด็กหญิงมนัสนันท์ อินทร์แตน
35.  18188  เด็กหญิงรมิตา มุสิกะคุณ
36.  18189  เด็กหญิงเวธกา จันทะชัย
37.  18190  เด็กหญิงสวรินทร์ ทองแดง
38.  18191  เด็กหญิงสุกามาศ วรรณเวช
39.  18192  เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ภูศิริด
40.  18193  เด็กหญิงอภิชญา ราชโส
41.  18194  เด็กหญิงอรัญญา ปรางชาติ