บันทึกโฮมรูมและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 จำนวน 44 คน
ครูที่ปรึกษา :1.นางสาวยุพา สิมลี    2.นางสาวธนิวรรณ ขานเกตุ   
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล homeroom คาบที่ 1 (8.30-9.20 น.) คาบที่ 2 (9.20-10.10 น.) พัก 20 (10.10-10.30 น.) คาบที่ 3 (10.30-11.20 น.) คาบที่ 4 (11.20-12.10 น.) พักเที่ยง (12.10-13.00 น.) คาบที่ 5 (13.00-13.50 น.) คาบที่ 6 (13.50-14.40 น.) คาบที่ 7 (14.40-15.30 น.) คาบที่ 8 (15.30-16.20 น.)
1. 18747  เด็กชายกฤษดา บัวนาค
2. 18748  เด็กชายกฤษศักดา ศรีวิไล
3. 18749  เด็กชายกิตตินันท์ โบสถ์นอก
4. 18750  เด็กชายกิตติศักดิ์ บึงราษฎร์
5. 18751  เด็กชายจักรวรรดิ อุตรักษ์
6. 18752  เด็กชายชินพัฒน์ ทองสีเหลือง
7. 18753  เด็กชายชินพัฒน์ พระสุราช
8. 18754  เด็กชายณัฐพล หลวงอาษา
9. 18755  เด็กชายณัฐวุฒิ คำเคน
10. 18756  เด็กชายทรงกลด สำเริงรัมย์
11. 18757  เด็กชายธนภัทร ผิวขำ
12. 18758  เด็กชายธาดากร วรรณโสกเชือก
13. 18759  เด็กชายปฐม ศรีรักษ์
14. 18760  เด็กชายพยัคฆ์ สุพร
15. 18761  เด็กชายพีรดน มนทาเย็น
16. 18762  เด็กชายภัทรพงษ์ โพธิบุญวัฒน์
17. 18763  เด็กชายยศพล จำเริญเศษ
18. 18764  เด็กชายยศวรุตม์ ปันมาละ
19. 18765  เด็กชายวัจน์กร จิตรจักร์
20. 18766  เด็กชายศักรินทร์ ศรีรักษ์
21. 18767  เด็กชายศุภกร ปัตตะเน
22. 18768  เด็กชายสุทธิรักษ์ ชารมายส
23. 18769  เด็กชายอนุชา จันทวงค์
24. 18771  เด็กชายเอกสิทธิ์ ศิริโภค
25. 18772  เด็กหญิงกมลรักษณ์ นิยมเวช
26. 18773  เด็กหญิงกัลยา เวียงธงสารัตน์
27. 18774  เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์ พระภูมี
28. 18775  เด็กหญิงจันทกานต์ พลจินดา
29. 18776  เด็กหญิงจิณห์วรา คำภา
30. 18778  เด็กหญิงธัญจิรา ภูทัดหมาก
31. 18779  เด็กหญิงธีรนาฏ ครยก
32. 18780  เด็กหญิงนันทวัน สะเทินรัมย์
33. 18781  เด็กหญิงนิชาอร พิมลนอก
34. 19196  เด็กหญิงบัณฑิตา ทินาพิมพ์
35. 18782  เด็กหญิงเบญญาพร อู่ชัยภูมิ
36. 18783  เด็กหญิงภัทรสุดา แว่นระเว
37. 18784  เด็กหญิงวิชญาพร โยธนามิ
38. 18785  เด็กหญิงวิภาดา โมลาลาย
39. 18786  เด็กหญิงศรัณย์รัตน์ สืบไสว
40. 18787  เด็กหญิงสิริมันตา ภูกองสังข์
41. 18788  เด็กหญิงสุภาภรณ์ มณีกุล
42. 19145  เด็กหญิงสุภาวิณี เหลาทอง
43. 18789  เด็กหญิงอรพิมล เหลาพรม
44. 18790  เด็กหญิงอารีรัตน์ ทองคำ

วันที่......เดือน..........พ.ศ........
homeroom ลงชื่อ.........................

คาบที่ 1 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 2 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 3 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 4 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 5 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 6 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 7 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 8 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

ลงชื่อ.............................................
นางเบญณุรัสมิ์ วิบูลย์กูล
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

ลงชื่อ.............................................
นายพิชิต อุปสิทธิ์
รองผู้อำนวยการ
***หมายเหตุ***
/=มา
ข=ขาดเรียน(ไม่มาไม่ทราบสาเหตุ)
ล=ลา(ไม่มา แจ้งสาเหตุการลา)
ห=หนีเรียน(มาโรงเรียนแต่ไม่เข้าห้องเรียน)