บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5
ครูที่ปรึกษา :1.นายธนกร พันจำปา    2.นางสาวชฎาพร จันทร์แก้ว   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 03:15:56 )
จำนวน 34 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  18195  เด็กชายกิตติธัช พวงมาลัย
2.  18196  เด็กชายเขตโสภณ ประวันนา
3.  18197  เด็กชายเจษฎา สุรินทร์
4.  18198  เด็กชายชนาธิป ผลจันทร์
5.  18199  เด็กชายณพัสกร พิมพ์หาร
6.  18200  เด็กชายธนดล เพ็งพา
7.  18201  เด็กชายธนพนธ์ อ่อนสมัย
8.  18202  เด็กชายธนภูมิ พิมพ์เสนา
9.  18203  เด็กชายธีรไนย มุยใยบัว
10.  18204  เด็กชายธีระเทพ วรรณชู
11.  18205  เด็กชายบัณฑิตธรรม โพสา
12.  18206  เด็กชายปิยะพงศ์ พลโยธา
13.  18207  เด็กชายพงศภัค โพธิ์จันทร์
14.  18208  เด็กชายศรัณย์ หาสุข
15.  18209  เด็กชายศราวุฒิ แก้วคนตรง
16.  18210  เด็กชายศุภนัฐ จันทรวงค์
17.  18211  เด็กชายสิทธิพล อินทร์บุญญา
18.  18212  เด็กชายสุรเสกข์ พิลา
19.  18214  เด็กชายอภิรักษ์ อินธิแสง
20.  18215  เด็กหญิงเกวลิน จันทะนันท์
21.  18216  เด็กหญิงจารุวรรณ เชื้อขาวพิมพ์
22.  18218  เด็กหญิงชุติมา ดวงศรี
23.  18219  เด็กหญิงฐิติชญา กุลบุตร
24.  18220  เด็กหญิงณิชนันทน์ ทาตะชัย
25.  18221  เด็กหญิงดวงพร มิตรราช
26.  18222  เด็กหญิงธนภรณ์ สีโพธิ์
27.  18223  เด็กหญิงเบญญาดา นิวงษา
28.  18224  เด็กหญิงปภาดา เพ็ชรไทยสง
29.  18225  เด็กหญิงปิยฉัตร โพธิ์ไพศาล
30.  18226  เด็กหญิงพัชรี สุวรรณกูฎ
31.  18227  เด็กหญิงพิมมาดา วงศ์คำคูณ
32.  18228  เด็กหญิงรวิภา ห้วยทราย
33.  18229  เด็กหญิงลักษณพร สายธิไชย
34.  18232  เด็กหญิงอรทัย ศรีวะกุล