บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6
ครูที่ปรึกษา :1.นายชิต ชินวงค์    2.นางสาวศุภิรัตน์ นุชิต   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 03:32:02 )
จำนวน 36 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  18233  เด็กชายกฤติเดช สุขทั่ว
2.  18234  เด็กชายณัฐธนัน ทองสอาด
3.  18235  เด็กชายธนกร ศรศักดา
4.  18236  เด็กชายธนกฤต จันทร์ยศ
5.  18237  เด็กชายธนภัทร โคตรดี
6.  18238  เด็กชายธนวินท์ ปัดถาวะโร
7.  18239  เด็กชายปรเมษฐ์ จันทร์ป๊อก
8.  18240  เด็กชายปรเมษฐ์ ทองมหา
9.  18242  เด็กชายภูษณะ พรมสะอาด
10.  18244  เด็กชายรุ่งโรจน์ มีแวว
11.  18245  เด็กชายวชิรวิทย์ กองปราบ
12.  18246  เด็กชายวิโรจน์ มูลราช
13.  18247  เด็กชายศุณาสิน อินโพธิษา
14.  18248  เด็กชายอนุวัฒน์ วัดโดดดร
15.  18249  เด็กชายอัครพนธ์ จันทร์ประทัด
16.  18250  เด็กชายอาคม สมนา
17.  18251  เด็กชายอาจณรงค์ เรืองเดช
18.  18252  เด็กชายอิทธิพัทธ์ สิงห์สุวรรณ์
19.  18253  เด็กหญิงกัญญาวีร์ ขันตี
20.  18254  เด็กหญิงกัณฑพร คำภูษา
21.  18255  เด็กหญิงจิรพรรณ จำปานิล
22.  18256  เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ โสมอินทร์
23.  18257  เด็กหญิงณัฎฐากร คุณชื่น
24.  18258  เด็กหญิงณัฐณิชา แจ่มจันทร์
25.  18259  เด็กหญิงปนัดดา เชื้อดวงผุย
26.  18260  เด็กหญิงปาร์มรมี โคตรมี
27.  18261  เด็กหญิงพริมรตา จันทรสาขา
28.  18262  เด็กหญิงวชิรญาณ์ ดีเลิศ
29.  18263  เด็กหญิงวรรณลญา แก่นวงศ์
30.  18264  เด็กหญิงวรัชยา แรงสู้
31.  18265  เด็กหญิงวิชชุลดา วิเศษศรี
32.  18266  เด็กหญิงวิชญาดา โพธิ์เวียง
33.  18267  เด็กหญิงศิรินทิพย์ ญวณทะเล
34.  18268  เด็กหญิงสมัชญา คำพู
35.  18269  เด็กหญิงสุนิสา สุพร
36.  18270  เด็กหญิงหนึ่งฤดี แดงมะเริง