บันทึกโฮมรูมและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 จำนวน 44 คน
ครูที่ปรึกษา :1.นางสาววิลารัตน์ รังโคตร    2.นายสมอาจ สุยคำไฮ   
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล homeroom คาบที่ 1 (8.30-9.20 น.) คาบที่ 2 (9.20-10.10 น.) พัก 20 (10.10-10.30 น.) คาบที่ 3 (10.30-11.20 น.) คาบที่ 4 (11.20-12.10 น.) พักเที่ยง (12.10-13.00 น.) คาบที่ 5 (13.00-13.50 น.) คาบที่ 6 (13.50-14.40 น.) คาบที่ 7 (14.40-15.30 น.) คาบที่ 8 (15.30-16.20 น.)
1. 18835  เด็กชายกิตติกวิน ทาชุมพร
2. 18836  เด็กชายเกียรติคุณ ปะโปตินัง
3. 18837  เด็กชายเกียรติยศ ปะโปตินัง
4. 18838  เด็กชายชญานนท์ วงศ์อินตา
5. 18839  เด็กชายชนาธิป โหลแก้ว
6. 18840  เด็กชายชัยยุทธ์ พระภูมี
7. 18841  เด็กชายชิติพัทธิ์ โล่ห์คำ
8. 18842  เด็กชายชินคุปต์ จรทะผา
9. 18843  เด็กชายทักษ์ดนัย เรืองโพน
10. 18844  เด็กชายธนวัฒน์ โสดี
11. 18846  เด็กชายนิชคุณ โมฆรัตน์
12. 18847  เด็กชายพรพิพัฒน์ อุปทุม
13. 18848  เด็กชายพีรัชชัย จันทรประทีป
14. 18849  เด็กชายภูริณัฐ คำนึงผล
15. 18850  เด็กชายรัตนากร ทองเหล็ก
16. 18851  เด็กชายศุภณัฐ สารถิน
17. 18852  เด็กชายสุทัศน์ ศรีแก่บ้าน
18. 18853  เด็กชายสุธิมนต์ ไชยประทุม
19. 18854  เด็กชายอัครวินท์ นามบรรดา
20. 18855  เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยนตร์พันธ์
21. 18856  เด็กหญิงกัญญาพัชร สุพร
22. 18857  เด็กหญิงกัลยกร วิจิตรศิลป์
23. 18858  เด็กหญิงกัลยาณี กานุศล
24. 18859  เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ ภักดี
25. 18860  เด็กหญิงณรินทร์ทิพย์ สงวนนาม
26. 18861  เด็กหญิงณิชนันท์ แก้วคำคูณ
27. 18862  เด็กหญิงธีรกานต์ แก้วเทพ
28. 18863  เด็กหญิงนันท์นภัส คำอ้อ
29. 18864  เด็กหญิงนิลวรรณ พลพันธ์
30. 18865  เด็กหญิงนุชวรา เหมะธุลิน
31. 18866  เด็กหญิงบุหลัน โพธิสว่าง
32. 18867  เด็กหญิงปภาวรินทร์ สุพร
33. 18868  เด็กหญิงปวีณ์นุช ตุพิลา
34. 18869  เด็กหญิงปิยะธิดา จุลบาล
35. 18870  เด็กหญิงฝนทิพย์ มูลเชียงใต้
36. 18871  เด็กหญิงพิชญาภา เพ็งแข
37. 18872  เด็กหญิงพิมพ์เพทาย วงศ์ทิม
38. 19173  เด็กหญิงเพชรชัญญา ไลยะรัตน์
39. 18873  เด็กหญิงแพรภัทร ซื่อฐากร
40. 18874  เด็กหญิงมณีมัญชุ์ พันชนะ
41. 18875  เด็กหญิงวรากรณ์ บัวเฟื่อง
42. 18876  เด็กหญิงวิลัยมล แก้วมงคล
43. 18877  เด็กหญิงสุภัทร์ตรา พวงทวี
44. 18878  เด็กหญิงอารยา โคโตศรี

วันที่......เดือน..........พ.ศ........
homeroom ลงชื่อ.........................

คาบที่ 1 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 2 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 3 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 4 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 5 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 6 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 7 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 8 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

ลงชื่อ.............................................
นางเบญณุรัสมิ์ วิบูลย์กูล
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

ลงชื่อ.............................................
นายพิชิต อุปสิทธิ์
รองผู้อำนวยการ
***หมายเหตุ***
/=มา
ข=ขาดเรียน(ไม่มาไม่ทราบสาเหตุ)
ล=ลา(ไม่มา แจ้งสาเหตุการลา)
ห=หนีเรียน(มาโรงเรียนแต่ไม่เข้าห้องเรียน)