บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7
ครูที่ปรึกษา :1.นางสาวยุพา สิมลี    2.นางสาวนิศาชล แหนงหล้า   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 03:47:34 )
จำนวน 36 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  18271  เด็กชายกรวิทย์ แสงมะณี
2.  18272  เด็กชายกฤชพิชา ลีนาแค
3.  18274  เด็กชายจิรพัชร วิชาศรี
4.  18275  เด็กชายณัฐวัฒน์ สิงห์นวล
5.  18276  เด็กชายดิลกธรรม นารีบุตร
6.  18277  เด็กชายเตชินท์ ภูภิรมย์
7.  18278  เด็กชายทีฆทัศน์ กันจินะ
8.  18279  เด็กชายธนวัติ ถิ่นช่วง
9.  18280  เด็กชายบุญญรัตน์ บุญกำเนิด
10.  18281  เด็กชายพุฒิพัฒน์ พูลทวี
11.  18282  เด็กชายภาณุพงศ์ ชัยขันธ์
12.  18283  เด็กชายภูริพัฒน์ คำประชุม
13.  18284  เด็กชายภูวเมธ ครุฑธาลัย
14.  18285  เด็กชายวิทวัส วีระศักดิ์
15.  18287  เด็กชายศิรัญกฤษฎิ์ ขุนแก้ว
16.  18572  เด็กชายศุภกร อินทร์เขาย้อย
17.  18288  เด็กชายสิทธิโชค วิณโรจน์
18.  18289  เด็กชายอภินันท์ เอี่ยมโอน
19.  18290  เด็กหญิงกรรณธิมา ดวงโสภา
20.  18569  เด็กหญิงกัลยรัตน์ ใจอ่อน
21.  18291  เด็กหญิงกานต์ธิดา สุริฉาย
22.  18292  เด็กหญิงกุสุมา ปรางชาติ
23.  18295  เด็กหญิงชัญญานุช สีสมพันธ์
24.  18296  เด็กหญิงนัชชา อินทร์จันทร์
25.  18566  เด็กหญิงประพาวะริน ทองใบ
26.  18297  เด็กหญิงปุญญิสา จันทร์งาม
27.  18298  เด็กหญิงพัณณิตา โคตะพัฒ
28.  18299  เด็กหญิงฟ้างาม ดวงใจ
29.  18300  เด็กหญิงภาวิณี สุพร
30.  18301  เด็กหญิงวรรณวิษา สุวรรณไตร
31.  18539  เด็กหญิงศิรินภา พรมเศนา
32.  18303  เด็กหญิงศุภพิชญ์ แก้วภักดี
33.  18304  เด็กหญิงสุพพัตรา อุบลลา
34.  18305  เด็กหญิงสุภัทรา สุพร
35.  18306  เด็กหญิงหนึ่งฤทัย แก้วบัณฑิต
36.  18307  เด็กหญิงอภิญญา วงจันดี