บันทึกโฮมรูมและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 จำนวน 43 คน
ครูที่ปรึกษา :1.นางสาวรุ่งอรุณ พรมกุล    2.นายกฤษณพงษ์ นะรินยา   
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล homeroom คาบที่ 1 (8.30-9.20 น.) คาบที่ 2 (9.20-10.10 น.) พัก 20 (10.10-10.30 น.) คาบที่ 3 (10.30-11.20 น.) คาบที่ 4 (11.20-12.10 น.) พักเที่ยง (12.10-13.00 น.) คาบที่ 5 (13.00-13.50 น.) คาบที่ 6 (13.50-14.40 น.) คาบที่ 7 (14.40-15.30 น.) คาบที่ 8 (15.30-16.20 น.)
1. 18879  เด็กชายกิตติพัฒน์ รอดเพราะมาน
2. 18880  เด็กชายกิตินันท์ อุปมา
3. 18882  เด็กชายเจษฎา พรมรินทร์
4. 18883  เด็กชายชนทัต พสุรัตน์
5. 18884  เด็กชายณัฐสิทธิ์ คนขยัน
6. 18886  เด็กชายธนธรณ์ สุวรรณไตร
7. 18887  เด็กชายธนาวัฒน์ โง้นทา
8. 19199  เด็กชายนันทกร ทานะราช
9. 18888  เด็กชายปฏิพัทธ์ โล่ห์คำ
10. 18889  เด็กชายปราชญานนท์ สีสมพันธ์
11. 18890  เด็กชายปิยปาณ จันทร์เพชร
12. 18891  เด็กชายพสุธาธิป เพชรฤทธิ์
13. 18892  เด็กชายพีรพัฒน์ วันสวัสดิ์
14. 18893  เด็กชายวรชาติ ดวงใจ
15. 18894  เด็กชายวิทวัส อบมาลี
16. 18895  เด็กชายศุกลภัทร โลเกตุ
17. 18897  เด็กชายสรวิศ การจักร์
18. 18898  เด็กหญิงกมลวรรณ ทักษี
19. 18899  เด็กหญิงกัญญาพัชร เพิงชัยภูมิ
20. 18900  เด็กหญิงจอมใจ แก่นวงค์
21. 18901  เด็กหญิงจารุพิชญา จารย์โพธิ์
22. 18902  เด็กหญิงจุฑามาศ สีลา
23. 18903  เด็กหญิงจุฬามณี คุณคำ
24. 18904  เด็กหญิงชัญญานุช บุตรศาสตร์
25. 18905  เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทินฤทธิ์
26. 18906  เด็กหญิงฐิตาภา มาตราช
27. 18907  เด็กหญิงธัณกมล ศรีสรวย
28. 18908  เด็กหญิงธิดารัตน์ แพ่งประเสริฐ
29. 18909  เด็กหญิงนิชนิภา เมืองยศ
30. 18910  เด็กหญิงปวริศา สุเทวี
31. 18911  เด็กหญิงเปรมิกา บือทอง
32. 18912  เด็กหญิงพลอยไพลิน ทำนุ
33. 18913  เด็กหญิงพิชชาภา ทุมสา
34. 18914  เด็กหญิงพิชญา จันทะผล
35. 18915  เด็กหญิงพิชญาภัค ธรรมสุข
36. 18916  เด็กหญิงมินลดา เสียงล้ำ
37. 18917  เด็กหญิงรุ่งรดา จันดา
38. 19180  เด็กหญิงวชิราภรณ์ เพ็งวัน
39. 18918  เด็กหญิงศศิภา สร้อยโยธา
40. 18919  เด็กหญิงศุกันญา ยานประเสริฐ
41. 18920  เด็กหญิงสุกัญญา โคตรคำ
42. 18921  เด็กหญิงสุชาดา ปรือทอง
43. 18922  เด็กหญิงอารยา ละกังถา

วันที่......เดือน..........พ.ศ........
homeroom ลงชื่อ.........................

คาบที่ 1 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 2 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 3 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 4 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 5 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 6 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 7 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 8 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

ลงชื่อ.............................................
นางเบญณุรัสมิ์ วิบูลย์กูล
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

ลงชื่อ.............................................
นายพิชิต อุปสิทธิ์
รองผู้อำนวยการ
***หมายเหตุ***
/=มา
ข=ขาดเรียน(ไม่มาไม่ทราบสาเหตุ)
ล=ลา(ไม่มา แจ้งสาเหตุการลา)
ห=หนีเรียน(มาโรงเรียนแต่ไม่เข้าห้องเรียน)