บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8
ครูที่ปรึกษา :1.นางสาวทัศดาพร พิมมะทา    2.นายกิตติศักดิ์ โคตรธารินทร์   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 04:02:19 )
จำนวน 38 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  18308  เด็กชายกฤษกรณ์ ยุทธรัตน์
2.  18309  เด็กชายก้องภพ รัตนะ
3.  18310  เด็กชายกิตติกร จันทะแค
4.  18311  เด็กชายกิตติพัฒน์ ศิริกาญจน์
5.  18312  เด็กชายจักรกฤษณ์ โต๊ะงาม
6.  18313  เด็กชายจัตุภัทร์ สุนา
7.  18314  เด็กชายชาญชัย ชอบลำ
8.  18315  เด็กชายฐิติพันธ์ เนียมอ้น
9.  18316  เด็กชายธนกร รักษาศรี
10.  18317  เด็กชายธนกฤต บุญสนอง
11.  18318  เด็กชายปฏิภาน ปรีจำรัส
12.  18319  เด็กชายพันธวิด วิชานนท์
13.  18320  เด็กชายพิชญุตม์ มายูร
14.  18321  เด็กชายรัตนโชติ ทัพคำมูล
15.  18322  เด็กชายวิศรุต สุวรรณโชติ
16.  18323  เด็กชายสนธยา นาทะลิ
17.  18324  เด็กชายสหรัฐ วงศ์อำมาตย์
18.  18325  เด็กชายอาชวิน แสงพนา
19.  18326  เด็กชายอานนท์ เทียมราช
20.  18327  เด็กหญิงกนกวรรณ นิลดำ
21.  18328  เด็กหญิงกัลยา ศรีพุทธา
22.  18329  เด็กหญิงกานต์พนิตา สลางสิงห์
23.  18330  เด็กหญิงจิรภิญญา วงษ์วิราช
24.  18331  เด็กหญิงโชติกานต์ พิมพ์สุคะ
25.  18332  เด็กหญิงทินภัทร กะทัย
26.  18333  เด็กหญิงทิพย์สุดา จันทราช
27.  18334  เด็กหญิงน้ำเพชร หงษ์ชูตา
28.  18335  เด็กหญิงปิยานุช มิตะโคตร
29.  18336  เด็กหญิงพรหมพร โล่คำ
30.  18337  เด็กหญิงภควดี รัตนมงคล
31.  18338  เด็กหญิงรชฎภรณ์ อินเมืองคำ
32.  18542  เด็กหญิงรุ่งทิวา เมฆไทยสงค์
33.  18339  เด็กหญิงรุจรดา วอระสิงห์
34.  18340  เด็กหญิงวนิดา เกษมมาลา
35.  18341  เด็กหญิงวิภาดา อ่อนโคกสูง
36.  18342  เด็กหญิงสุพิชชา เรืองสวัสดิ์
37.  18343  เด็กหญิงสุภัสสร สุขเกษม
38.  18344  เด็กหญิงอธิชา เทียนดอกไม้