บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9
ครูที่ปรึกษา :1.นางสาวศิริวิมล พวงศรี    2.นางประพรรณ พิเภก   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 04:16:52 )
จำนวน 32 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  18553  เด็กชายกันตพงศ์ สาครพรนิช
2.  18345  เด็กชายไกรทัศน์ อ้ายด้วง
3.  18346  เด็กชายชนะศักดิ์ ชัยบุตร
4.  18347  เด็กชายชยุต โชยรัมย์
5.  18349  เด็กชายธนะกิจ ใจหมั่น
6.  18351  เด็กชายธนากร หงษ์คำหล้า
7.  18354  เด็กชายธีระภัทร จีนสุกแสง
8.  18355  เด็กชายนนทพัทธ์ ใจบุญ
9.  18356  เด็กชายประพันธ์ศักดิ์ สุจิตร์
10.  18357  เด็กชายพชรดล จันดาวัน
11.  18359  เด็กชายพีรพัฒน์ แพงสละ
12.  18360  เด็กชายภัทรดนัย วัณณกุล
13.  18361  เด็กชายศุภากร อินเชื้อ
14.  18362  เด็กชายอัครภูมิ วิจิตร
15.  18363  เด็กชายอัศรี แพงสะละ
16.  18365  เด็กหญิงจินตนา อาจอำนวย
17.  18366  เด็กหญิงเจนจิรา บุตรอินทร์
18.  18367  เด็กหญิงฉันชนก จันทราเลิศ
19.  18368  เด็กหญิงชลทิชา เปลาเล
20.  18369  เด็กหญิงช่อเพชร พิมพ์อินทร์
21.  18370  เด็กหญิงญาณกร สวัสดิ์จิตร
22.  18371  เด็กหญิงดรุณี หาระพันธ์
23.  18372  เด็กหญิงธิติมา สีตา
24.  18373  เด็กหญิงบุญรักษ์ สิงห์นวน
25.  18374  เด็กหญิงปภาวรินทร์ พิมมะทา
26.  18379  เด็กหญิงพัณณ์พิชา เสียงล้ำ
27.  18375  เด็กหญิงภวรัญชน์ เสียงล้ำ
28.  18376  เด็กหญิงภูฎาน พุฒดาลพงษ์
29.  18377  เด็กหญิงวราภรณ์ อินเทียน
30.  18378  เด็กหญิงวิภาดา วรรณละภา
31.  18380  เด็กหญิงสรณ์สิริ อาษาวัง
32.  18381  เด็กหญิงสุพรรณิการ์ อินสาร