บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ครูที่ปรึกษา :1.นางสาวณัฏฐโสภิณ แถวโพธิ์    2. นางสาวปิยะธิดา ประนมศรี    3.ศุภกร ศรีสุพรรณ   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 03:24:04 )
จำนวน 42 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  17509  เด็กชายชุฒิพงศ์ บุญหิรัญ
2.  17638  เด็กชายทิพากร วงค์กะโซ่
3.  17514  เด็กชายนัทธพงศ์ เสาร์เเก้ว
4.  17516  เด็กชายภวินท์ ชาวไร่
5.  17519  เด็กชายศักดิ์มงคล พรหมผัน
6.  17644  เด็กชายออมทรัพย์ ลิ้มจี้จง
7.  17562  เด็กหญิงจารุวรรณ ครองยุทธ
8.  17520  เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์ มุทาพร
9.  17603  เด็กหญิงชญานิษฐ์ นวนลม
10.  17521  เด็กหญิงชฎาพร บึงราษฎร์
11.  17522  เด็กหญิงชนิกานต์ จันทาสี
12.  17652  เด็กหญิงชุติภัทร โพมพุฒ
13.  17566  เด็กหญิงณัชญาทิพย์ ขันทีท้าว
14.  17525  เด็กหญิงณัฏฐณิชชา เรืองศิลป์
15.  17741  เด็กหญิงณัฐยมล พระสว่าง
16.  17526  เด็กหญิงณัฐวดี ใจหมั่น
17.  17654  เด็กหญิงดวงดารา ทุมโยมา
18.  17612  เด็กหญิงทิพย์ธารา แป้นโสม
19.  17528  เด็กหญิงธนิสร สุพร
20.  17530  เด็กหญิงนภัสสร หลักกอ
21.  17531  เด็กหญิงนันท์นภัส ชลธาร
22.  17532  เด็กหญิงปนิดา กะนะฮาด
23.  17570  เด็กหญิงปภัสสรณ์ แซ่อึ้ง
24.  17571  เด็กหญิงปภาดา รากศรี
25.  17533  เด็กหญิงประกายรัตน์ ท่วมไธสงค์
26.  17572  เด็กหญิงปริญญาดา พานิชย์
27.  17534  เด็กหญิงปาริฉัตร เพ็ชรไทยสง
28.  17575  เด็กหญิงปิยดา เสนาพันธ์
29.  17623  เด็กหญิงพิรญาณ์ วงษา
30.  17537  เด็กหญิงยุพารัตน์ ประเสริฐสัง
31.  17580  เด็กหญิงลักษมี การุณ
32.  17581  เด็กหญิงวรารมย์ สุภาปุ
33.  17538  เด็กหญิงวราลักษณ์ นิละโคตร
34.  17540  เด็กหญิงวิลาสินี พาคำ
35.  17582  เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ ปราณีตพลกรัง
36.  17583  เด็กหญิงศิริกาญจน์ เรืองวงศ์
37.  17670  เด็กหญิงศิริประภา หงษ์คะ
38.  17543  เด็กหญิงสุพิชญา จันปัดถา
39.  17544  เด็กหญิงไหมทิพย์ อดทน
40.  17716  เด็กหญิงอนุธิดา ทนทอง
41.  17587  เด็กหญิงอิงฟ้า บุญญาพิทักษ์
42.  17588  เด็กหญิงอุไรวรรณ พรมจันทา