บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ครูที่ปรึกษา :1.นางฉัตรลดา พุ่มทิพย์    2.นางสาวอรทัย บาลพิทักษ์   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 03:38:50 )
จำนวน 42 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  17504  เด็กชายกฤษณพล วงศ์ตาผา
2.  17507  เด็กชายคเชนทร์ ประวิเศษ
3.  17635  เด็กชายชยานันต์ พัดโท
4.  17733  เด็กชายพนธกร สอนเสียง
5.  17518  เด็กชายเมธาสิทธิ์ โคตรชมภู
6.  17556  เด็กชายวิสรุท บุญยืด
7.  17778  เด็กชายศิริศักดิ์ ปะสะจะ
8.  18035  เด็กชายศุภโชค ยงยืน
9.  17643  เด็กชายเศวตวิชญ์สิทธิ์ ฮาดสม
10.  17823  เด็กชายสถาพร ท่าสว่าง
11.  17598  เด็กชายเสฏฐ์วุฒิ นนพละ
12.  17558  เด็กชายอภิสิทธิ์ วิชาผง
13.  17645  เด็กหญิงกนกภรณ์ พูดเพราะ
14.  17646  เด็กหญิงกวินธิดา ขุนศิริ
15.  17602  เด็กหญิงเกตนิภา คำแก้ว
16.  17647  เด็กหญิงเขมจิรา เต็มคงแก้ว
17.  17853  เด็กหญิงจิรัชยา บินไธสงค์
18.  17564  เด็กหญิงชนิดาภา มูลวงค์
19.  17523  เด็กหญิงชรินรัตน์ วันเวช
20.  17524  เด็กหญิงชลธิชา แหนงล้า
21.  17565  เด็กหญิงฐานิตา สีหาบุตร
22.  17609  เด็กหญิงณัฐชนันท์พร ศิริกาญจน์
23.  17567  เด็กหญิงทัตพร ลาภยิ่ง
24.  17745  เด็กหญิงธัญสินี ศรีสรณ์
25.  17529  เด็กหญิงธิติมา โชคลา
26.  17617  เด็กหญิงบัณฑิตา นามโคตร
27.  17658  เด็กหญิงปวีณ์ธิดา อดทน
28.  17535  เด็กหญิงปิยดา มุทาพร
29.  17707  เด็กหญิงพรนิภา อองโนนยาง
30.  17662  เด็กหญิงพิมพ์อร พิมพ์วรรณ์
31.  17536  เด็กหญิงพิมพันดาว​ ยุทธมานพ
32.  17708  เด็กหญิงพิมพิไล ไชโย
33.  17629  เด็กหญิงวลิดา ถำวาปี
34.  17539  เด็กหญิงวิชญาณี ลีทอง
35.  17541  เด็กหญิงศศิประภา โสดา
36.  17631  เด็กหญิงสาวิตรี อาจทวีกุล
37.  17584  เด็กหญิงสุจารี สุลินทบูรณ์
38.  18030  เด็กหญิงสุฐิตาภรณ์ ห้วยทราย
39.  17753  เด็กหญิงสุรางวิมล นามพิบูล
40.  17545  เด็กหญิงอภิชญา ไตรยวงค์
41.  17756  เด็กหญิงอภิชญา บุญตา
42.  17586  เด็กหญิงอรวรรณ เม่งช่วย