บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
ครูที่ปรึกษา :1.นางธนภรณ์ อินทร์ธรรม    2.นางสาวเกษวลี ศรีชัยชู    3.ปัทมา พันธุ์ศรี   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 03:54:49 )
จำนวน 42 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  17505  เด็กชายกัณฑ์อเนก ครยก
2.  17506  เด็กชายกิตติเมท วงค์น้อย
3.  17678  เด็กชายจีรศักดิ์ ศรีอินทร์
4.  17994  เด็กชายณัชพล ศรีคุณแสง
5.  17552  เด็กชายนพคุณ รุ่งเรือง
6.  17512  เด็กชายนราวิชญ์ ฉิมพาลี
7.  17513  เด็กชายนฤภัทร พานโฮม
8.  17684  เด็กชายพชรพล วงษ์มา
9.  17592  เด็กชายพีรธร ชินรินทร์
10.  17593  เด็กชายภัทรดนัย สุรทัด
11.  17517  เด็กชายภูวดล เอประสิทธิ์
12.  17691  เด็กชายสิทธิพร หอมคุณ
13.  17824  เด็กชายสุทธิวัส กาลเนตร
14.  17599  เด็กหญิงกนกพร คำศิริรักษ์
15.  17830  เด็กหญิงชลธิชา ชัยติวัฒน์
16.  17605  เด็กหญิงชัญญานุช โมครัตน์
17.  17607  เด็กหญิงชุติกาญจน์ ภูดีทิพย์
18.  17653  เด็กหญิงณฤพร บัวเนตร
19.  17856  เด็กหญิงณัฐริชา อ่อนจันทึก
20.  17527  เด็กหญิงดวงฤดี บันเทาทุกข์
21.  17614  เด็กหญิงนรินธา ดาราศรี
22.  17747  เด็กหญิงบัณฑิตา อาศัย
23.  17704  เด็กหญิงบุรัสกร บุญเย็น
24.  17568  เด็กหญิงปณาลี สมพันเพียง
25.  17619  เด็กหญิงปริญญา นามไกรษร
26.  17835  เด็กหญิงปวีณ์ธิดา เทพภูเวียง
27.  17573  เด็กหญิงปานตะวัน ทะปัญญา
28.  17620  เด็กหญิงพรกนก วรรณภา
29.  18032  เด็กหญิงพรณัชชา สุโพธิ์นอก
30.  17622  เด็กหญิงพรพรรณ บุญทอง
31.  17661  เด็กหญิงพิมพ์วิภา รักษาศรี
32.  17750  เด็กหญิงมินตรา การภักดี
33.  17859  เด็กหญิงเมธาวดี เถาเอี่ยม
34.  17792  เด็กหญิงรมณียา ไหลริน
35.  17710  เด็กหญิงวิชุดา เปาวะนา
36.  17542  เด็กหญิงศศิวิมล วิชะระโชติ
37.  17861  เด็กหญิงสุนิษา บุตรอินทร์
38.  17752  เด็กหญิงสุปกาวี เสียงล้ำ
39.  17672  เด็กหญิงสุพัชชา วิจิตร
40.  17754  เด็กหญิงอชิรญา ทาสี
41.  17843  เด็กหญิงอรจิรา ปานาพรม
42.  17759  เด็กหญิงอังคณา ชื่นจันทร์แดง