บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
ครูที่ปรึกษา :1.นางสาวจันทร์จิรา หอกคำ    2.นางสาวสุภาวดี เวียงสมุทร   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 04:09:25 )
จำนวน 38 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  17761  เด็กชายกิตตินันท์ วดีศิริศักดิ์
2.  17720  เด็กชายกิตติศักดิ์ จันทร์แจ่ม
3.  17721  เด็กชายคมกฤช สุพร
4.  17634  เด็กชายจีรวัส ขันทอง
5.  17679  เด็กชายเจษฎากร พุ่มจันทร์
6.  17995  เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีจันทร์
7.  17637  เด็กชายณัฐวัตร จำปาชัย
8.  17765  เด็กชายธนากร ศรีสาพันธ์
9.  17768  เด็กชายธีร์ธพัฒน์ พันธ์วงค์ศา
10.  17551  เด็กชายธีรนัย พินิจมนตรี
11.  17816  เด็กชายพศวัต บัวนาค
12.  17687  เด็กชายภูบดินทร์ วงค์คำผิว
13.  17819  เด็กชายภูวดล อินทะวัน
14.  18004  เด็กชายวรโชติ สุระดานัย
15.  17820  เด็กชายวัชรินทร์ มาตรา
16.  18044  เด็กชายสุขุมพัน หนูกลาย
17.  17557  เด็กชายอนพัช คิดถูก
18.  17559  เด็กหญิงกชพร มั่นสมใจ
19.  18029  เด็กหญิงกนกกร บัวคำ
20.  17601  เด็กหญิงกาหลง มอญปาก
21.  17650  เด็กหญิงชนิสรา หอมสมบัติ
22.  17831  เด็กหญิงดารินทร์ จินนาโด
23.  18526  เด็กหญิงธนัญญา สว่างวงศ์
24.  17616  เด็กหญิงนันทพร ภูผาสิทธิ์
25.  17703  เด็กหญิงนันทิชา บุญกรม
26.  17786  เด็กหญิงนิรชา ภูอ่าว
27.  18011  เด็กหญิงปณิดา ศรีสถาน
28.  17834  เด็กหญิงปริชญา บุดดาวงศ์
29.  17659  เด็กหญิงปวีณา สุวรรณไตร
30.  17574  เด็กหญิงปาลิตา มณีกัน
31.  17663  เด็กหญิงภัทรวดี จันดาวงค์
32.  17664  เด็กหญิงมฆวัน มงคลพันธ์
33.  17711  เด็กหญิงสิริกร พรมจรูญ
34.  17797  เด็กหญิงสุพรรณษา บึงหนองอ้อ
35.  17842  เด็กหญิงอนัญญา ศรีบุรินทร์
36.  17757  เด็กหญิงอมรชนก โงนมณี
37.  17717  เด็กหญิงอรชร เวียงแวง
38.  18565  เด็กหญิงอุษามณี ลีหล้าน้อย