บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
ครูที่ปรึกษา :1.นางสาวนิรัตติยากร กอแก้ว    2.สุภาพร เสียงล้ำ   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 04:23:20 )
จำนวน 41 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  17503  เด็กชายกฤตติกุล หงษ์อาจ
2.  17632  เด็กชายกฤษฎากรณ์ สุวรรณพงษ์
3.  17722  เด็กชายจตุรงค์ ศรีพระวงค์
4.  17548  เด็กชายเจษฎากร สุดแสง
5.  18536  เด็กชายเชิดสักดิ์ สุพร
6.  17762  เด็กชายณัฐวุฒิ บรรจง
7.  17727  เด็กชายธงไชย แสงชาติ
8.  17845  เด็กชายธนากร บุญช่วย
9.  17680  เด็กชายธวัชชัย สีไสย
10.  17591  เด็กชายธีรโชติ อุสารัมย์
11.  18000  เด็กชายปฏิพล คำแดงใส
12.  17770  เด็กชายปฏิภาน คำแดงใส
13.  18043  เด็กชายประพฤทธิ์ ปากดีสี
14.  17731  เด็กชายประมินทร์ พิมพล
15.  17554  เด็กชายพสุธร กองแก้ว
16.  17594  เด็กชายภัทร์นรินท์ โชติกเสถียร
17.  17818  เด็กชายภานุวัฒน์ อุ่นใจ
18.  17773  เด็กชายวงปี สีไสย
19.  17690  เด็กชายวัชรพงษ์ เลิงเพ็ญ
20.  18005  เด็กชายวิทธวัฒน์ ธรรมผล
21.  18527  เด็กชายสหพรรณ มวลยารม
22.  17692  เด็กชายอธิคม กางเดช
23.  17781  เด็กชายอรรษฎาภร ทัพคำมูล
24.  18007  เด็กหญิงกัญญาณี สุพร
25.  17826  เด็กหญิงกัญญาวีร์ นนจันทร์
26.  17739  เด็กหญิงชลธิชา อินไชยา
27.  17608  เด็กหญิงฐิติรัตนา ราชสาร
28.  17855  เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีเหรา
29.  17611  เด็กหญิงณิชาวรรณ ทาริวงค์
30.  17699  เด็กหญิงธัญชนก บึงราษฎร์
31.  17656  เด็กหญิงนพมาศ แมดคำ
32.  17787  เด็กหญิงปนัดดา ปัททุม
33.  17833  เด็กหญิงปนัดดา สุวรรณกูฏ
34.  18012  เด็กหญิงปัญญาพร จัตุรัส
35.  17789  เด็กหญิงพณัฐศรัณย์ ภูดีทิพย์
36.  17790  เด็กหญิงพรรรณธิดาพร อินไชยา
37.  17577  เด็กหญิงเพ็ญนภา คำมุข
38.  17839  เด็กหญิงแพรวนภา พลปากดี
39.  17665  เด็กหญิงมะลิวัลย์ เหมะชรินทร์
40.  17841  เด็กหญิงรุ่งรุจี กุละคำแสง
41.  17794  เด็กหญิงศตพร ด้วงพันลำ