บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6
ครูที่ปรึกษา :1.นางสาวพัชราภรณ์ ไกยสวน    2.นายอภิสิทธิ์ จันโฮง    3.ภวิกา จำชาติ   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 04:35:35 )
จำนวน 44 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  17718  เด็กชายกวีวัธน์ สาโสภา
2.  17633  เด็กชายกิตติพงษ์ สิงห์แก้ว
3.  18046  เด็กชายณัฐกรณ์ พิมพ์อ้น
4.  17809  เด็กชายณัฐพงษ์ นามไชยสง
5.  17725  เด็กชายณัฐพล อิมกลาง
6.  17726  เด็กชายณัฐสรณ์ สุพร
7.  17510  เด็กชายทิมกร นาระทำ
8.  17549  เด็กชายเทพกรฎา ใจช่วง
9.  17728  เด็กชายธนภัทร แหวนแก้ว
10.  17998  เด็กชายนพรัตน์ กอแก้ว
11.  17553  เด็กชายนภัสกร คำสาวงศ์
12.  17847  เด็กชายบุรพล ช้างทอง
13.  18556  เด็กชายพงศธร ภูจำเริญ
14.  17814  เด็กชายพชรพล วรคัณทักษ์
15.  17851  เด็กชายพิทักษ์ บุญสอาด
16.  18001  เด็กชายภานุพงศ์ ลานคร
17.  18003  เด็กชายภูวนาถ สามารถ
18.  17772  เด็กชายเมธาวิชญ์ นามนิล
19.  17821  เด็กชายศรายุทธ คำพู
20.  17822  เด็กชายเศรษฐวัฒน์ โพธิสาร
21.  17734  เด็กชายอดิเทพ ศรีเมืองบุญ
22.  17779  เด็กชายอดิศักดิ์ มูลวงค์
23.  18540  เด็กหญิงกันยากร ประสพพงษ์
24.  17827  เด็กหญิงกานชลิดา มีพรม
25.  18008  เด็กหญิงเกวลิน สมผล
26.  17696  เด็กหญิงจิตรกัญญา ราชสาร
27.  17828  เด็กหญิงชนัญธิดา ศรีทอง
28.  17740  เด็กหญิงญาณิศา ขอดคำ
29.  17610  เด็กหญิงณัฐธยาน์ สกุลเยี่ยม
30.  18010  เด็กหญิงนันต์ทิพา แสนทวีสุข
31.  17618  เด็กหญิงบุษบา เชื้อขาวพิมพ์
32.  17788  เด็กหญิงปภาพินท์ สุพร
33.  17857  เด็กหญิงปวีณา ทองคำ
34.  17748  เด็กหญิงปัญชญา จัตุรัส
35.  17837  เด็กหญิงปิยธิดา ฮาดดา
36.  17817  เด็กหญิงพิริสา ไทยใหม่
37.  17625  เด็กหญิงภัทรศยา คำบุญ
38.  17626  เด็กหญิงเยาวลักษณ์ จันทร์ทองทิพย์
39.  17627  เด็กหญิงรัตติยากรณ์ เพียศร
40.  17840  เด็กหญิงรินละดา สีด้วง
41.  17667  เด็กหญิงวัชรา ทีทา
42.  17630  เด็กหญิงวิมลสิริ พาพิจิตร
43.  17671  เด็กหญิงสุชัญญา แววศรี
44.  17674  เด็กหญิงอมลธิรา ผาคำ