บันทึกโฮมรูมและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 จำนวน 34 คน
ครูที่ปรึกษา :1.นางสาวเกษวลี ศรีชัยชู    2.นางสาวนภารัตน์ แสงสุข   
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล homeroom คาบที่ 1 (8.30-9.20 น.) คาบที่ 2 (9.20-10.10 น.) พัก 20 (10.10-10.30 น.) คาบที่ 3 (10.30-11.20 น.) คาบที่ 4 (11.20-12.10 น.) พักเที่ยง (12.10-13.00 น.) คาบที่ 5 (13.00-13.50 น.) คาบที่ 6 (13.50-14.40 น.) คาบที่ 7 (14.40-15.30 น.) คาบที่ 8 (15.30-16.20 น.)
1. 18154  เด็กชายกวินภพ เมืองแทน
2. 18310  เด็กชายกิตติกร จันทะแค
3. 18314  เด็กชายชาญชัย ชอบลำ
4. 18234  เด็กชายณัฐธนัน ทองสอาด
5. 18201  เด็กชายธนพนธ์ อ่อนสมัย
6. 18202  เด็กชายธนภูมิ พิมพ์เสนา
7. 18238  เด็กชายธนวินท์ ปัดถาวะโร
8. 18239  เด็กชายปรเมษฐ์ จันทร์ป๊อก
9. 18356  เด็กชายประพันธ์ศักดิ์ สุจิตร์
10. 18397  เด็กชายปวริศ เอ็นเหล่าคาม
11. 19177  เด็กชายพีรพัฒน์ โปวังสา
12. 18122  เด็กชายภัทรดนัย ปึวันนา
13. 18124  เด็กชายภูรินทร์ ทาทม
14. 18164  เด็กชายวราชัย จันเจียม
15. 18170  เด็กชายสรวิชญ์ ดอกนมกลาง
16. 18400  เด็กชายสิทธิชัย ซำกลาง
17. 18248  เด็กชายอนุวัฒน์ วัดโดดดร
18. 18130  เด็กชายอภิชาติ แสงสว่าง
19. 18172  เด็กหญิงกมลชนก คำเมือง
20. 18403  เด็กหญิงกัญญาวีร์ สารเพ็ญ
21. 18216  เด็กหญิงจารุวรรณ เชื้อขาวพิมพ์
22. 18332  เด็กหญิงทินภัทร กะทัย
23. 18412  เด็กหญิงธนัชชา วรรณะเรืองศรี
24. 18181  เด็กหญิงธารารัตน์ สมอารมณ์
25. 18097  เด็กหญิงนฤมล ยงสกุล
26. 19147  เด็กหญิงบัณฑิตา พ่อโคตร
27. 18259  เด็กหญิงปนัดดา เชื้อดวงผุย
28. 18297  เด็กหญิงปุญญิสา จันทร์งาม
29. 18336  เด็กหญิงพรหมพร โล่คำ
30. 18228  เด็กหญิงรวิภา ห้วยทราย
31. 19140  เด็กหญิงระวิวรรณ เส้นเศษ
32. 18263  เด็กหญิงวรรณลญา แก่นวงศ์
33. 18264  เด็กหญิงวรัชยา แรงสู้
34. 18305  เด็กหญิงสุภัทรา สุพร

วันที่......เดือน..........พ.ศ........
homeroom ลงชื่อ.........................

คาบที่ 1 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 2 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 3 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 4 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 5 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 6 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 7 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 8 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

ลงชื่อ.............................................
นางเบญณุรัสมิ์ วิบูลย์กูล
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

ลงชื่อ.............................................
นายพิชิต อุปสิทธิ์
รองผู้อำนวยการ
***หมายเหตุ***
/=มา
ข=ขาดเรียน(ไม่มาไม่ทราบสาเหตุ)
ล=ลา(ไม่มา แจ้งสาเหตุการลา)
ห=หนีเรียน(มาโรงเรียนแต่ไม่เข้าห้องเรียน)