บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7
ครูที่ปรึกษา :1.นางสาววริยา ภิญโญ    2.นางสาวพิมพ์พร ลาแก้ว   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 04:48:35 )
จำนวน 45 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  17546  เด็กชายกฤษฎา ฮังจี้จู้
2.  17802  เด็กชายกิตติคุณ สิงห์ขาว
3.  17804  เด็กชายเกียรติศักดิ์ เหล่าสา
4.  17636  เด็กชายชัยวิทย์ สมมิตร
5.  17993  เด็กชายชีระวิทย์ จันทศิลา
6.  18541  เด็กชายดำรงศักดิ์ โนนตูม
7.  17763  เด็กชายธนชัย กุมารสิทธิ์
8.  17639  เด็กชายธวัฒน์ คำพันธ์
9.  17766  เด็กชายธันวา จันทะวงศ์
10.  17997  เด็กชายธีรภัทร์ บุตรอินทร์
11.  17769  เด็กชายนถกร ดำบรรพ์
12.  17729  เด็กชายนฤปนาท คำพิลา
13.  17849  เด็กชายพงศกร ชมโคกสูง
14.  17771  เด็กชายพงศกร สายทอง
15.  17815  เด็กชายพรภวิษย์ คำสงฆ์
16.  17555  เด็กชายภฤศ มายวัง
17.  17688  เด็กชายวชิระวิชญ์ เสมะณู
18.  17642  เด็กชายวรการ วีระพันธุ์
19.  17595  เด็กชายวรโชติ ศรีสุวรรณ
20.  17774  เด็กชายวริทธิ์นันท์ เสนเพ็ง
21.  18559  เด็กชายอนันธชัย ต้นจ่า
22.  17736  เด็กชายอนุทธัต กมลภพ
23.  18528  เด็กหญิงพลอยสวย นนจันทร์
24.  18036  นายอดิเทพ พวงมาลัย
25.  17600  เด็กหญิงกนกพร ศิวิลัย
26.  17825  เด็กหญิงกรวิตา ชาดง
27.  17604  เด็กหญิงชนัญธิดา บุญหนา
28.  17606  เด็กหญิงชาลิสา พึ่งพร้อม
29.  17742  เด็กหญิงณัฐลดา เชื่อมขุนทด
30.  17700  เด็กหญิงธัญญารัตน์ โคตรปัญญา
31.  17746  เด็กหญิงนาเดีย เวฬุวนารักษ์
32.  17569  เด็กหญิงปนัดดา ทองยา
33.  17836  เด็กหญิงปาริญา เขียวคำ
34.  17838  เด็กหญิงผลิตา รักษาบุญ
35.  17706  เด็กหญิงพรนภา ต้นจาน
36.  17749  เด็กหญิงพิชญา คำออน
37.  17793  เด็กหญิงรสรินทร์ สำราญสุข
38.  17709  เด็กหญิงวรรณวิสา มณีกุล
39.  17795  เด็กหญิงศศิกานต์ มีเที่ยง
40.  17712  เด็กหญิงสิริกัญญา ดวงเดียว
41.  17713  เด็กหญิงสุกษมา ถาโคตร์จันทร์
42.  17714  เด็กหญิงสุจิตรตา ปุราโส
43.  17715  เด็กหญิงสุภัสสร ธรรมโกรัง
44.  17798  เด็กหญิงอนัญญา จันทะผล
45.  17758  เด็กหญิงอรุโณทัย ทั้งสายเปี้ย