บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8
ครูที่ปรึกษา :1.นายสุรชัย สิงห์เผ่น    2.นางสาวเกียรติพร นาคสุ่น   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 05:02:09 )
จำนวน 45 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  18024  เด็กชายกิตติพศ นามมนตรี
2.  17719  เด็กชายกิตติพัฒน์ โคตรงาม
3.  17723  เด็กชายชนาธิป บุญเกณฑ์
4.  17844  เด็กชายชโลธร ศรีสำราญ
5.  17508  เด็กชายชัยวัฒน์ ผิวขำ
6.  17724  เด็กชายโชคชัย วันทาวงษ์
7.  17590  เด็กชายณัชพล ปานาทำมา
8.  17810  เด็กชายธนชิต ศรีคุ้ม
9.  17811  เด็กชายธันวา พิกุลทอง
10.  17767  เด็กชายธีรเดช ภิโย
11.  17812  เด็กชายน่านฟ้า ปานาทำมา
12.  17813  เด็กชายปฏิภาณ อ่อนหวาน
13.  17732  เด็กชายปิติกูล วิชาผง
14.  17686  เด็กชายพายุ แหวนแก้ว
15.  17852  เด็กชายพิรญาณ์ พุทธรัง
16.  18529  เด็กชายรัตนพล สีใส
17.  17596  เด็กชายวัฒนพงษ์ เลิศสงคราม
18.  17776  เด็กชายวิทวัส ศรีบุญเรือง
19.  17597  เด็กชายศุภกฤษ นาใจดี
20.  17735  เด็กชายอดิเทพ สมบัติดี
21.  17693  เด็กชายอลงกรณ์ สร้อยจักร์
22.  17782  เด็กชายอัคราวุฒิ จากผา
23.  18554  เด็กหญิงธานันสินี วิไลเลิศ
24.  17783  เด็กหญิงกมลวรรณ ยศม้าว
25.  17648  เด็กหญิงจันทร์นิภา มลสินธ์
26.  17649  เด็กหญิงจิณห์วรา ถูระวรณ์
27.  17738  เด็กหญิงจิราภา ภาคำตา
28.  18009  เด็กหญิงชัญญานุช คงเจริญ
29.  17784  เด็กหญิงฐิตาภรณ์ นาสน
30.  17655  เด็กหญิงทักษ์ศิญา คันธะศรี
31.  17785  เด็กหญิงธนพร ศรีสถาน
32.  17701  เด็กหญิงธัญพิชชา สุดทอง
33.  17832  เด็กหญิงธัญลักษณ์ ขันผักแว่น
34.  17702  เด็กหญิงนัชทิชา อุ่นทวง
35.  17705  เด็กหญิงปิยะนันท์ อันภักดี
36.  17621  เด็กหญิงพรปวีณ์ ยวนยี
37.  17791  เด็กหญิงพัชราพร แก้วเนตร
38.  17660  เด็กหญิงพิมพ์ชนก นามธิราช
39.  17578  เด็กหญิงภัคจิราลักษณ์ แสนจันทร์
40.  17624  เด็กหญิงภัทรธิดา บัวชุม
41.  17751  เด็กหญิงยุพารัตน์ ชอบบุญ
42.  17666  เด็กหญิงวรัญญา จันทร์แดง
43.  17669  เด็กหญิงศศินภา พงศานนท์
44.  18545  เด็กหญิงสุจิตรา ทานิง
45.  17673  เด็กหญิงหนึ่งน้ำเพชร ฤทธิพิศ