บันทึกโฮมรูมและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 จำนวน 37 คน
ครูที่ปรึกษา :1.นางสาววริยา ภิญโญ    2.นางสาววชิรดา ปานพรม   
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล homeroom คาบที่ 1 (8.30-9.20 น.) คาบที่ 2 (9.20-10.10 น.) พัก 20 (10.10-10.30 น.) คาบที่ 3 (10.30-11.20 น.) คาบที่ 4 (11.20-12.10 น.) พักเที่ยง (12.10-13.00 น.) คาบที่ 5 (13.00-13.50 น.) คาบที่ 6 (13.50-14.40 น.) คาบที่ 7 (14.40-15.30 น.) คาบที่ 8 (15.30-16.20 น.)
1. 18233  เด็กชายกฤติเดช สุขทั่ว
2. 18309  เด็กชายก้องภพ รัตนะ
3. 18196  เด็กชายเขตโสภณ ประวันนา
4. 18247  เด็กชายคุณาสิน อินโพธิษา
5. 18346  เด็กชายชนะศักดิ์ ชัยบุตร
6. 18113  เด็กชายณัฐดนัย พรมโคตร
7. 18277  เด็กชายเตชินท์ ภูภิรมย์
8. 18114  เด็กชายทวีชัย สอนใจ
9. 18317  เด็กชายธนกฤต บุญสนอง
10. 18200  เด็กชายธนดล เพ็งพา
11. 18205  เด็กชายบัณฑิตธรรม โพสา
12. 18280  เด็กชายบุญญรัตน์ บุญกำเนิด
13. 18318  เด็กชายปฏิภาน ปรีจำรัส
14. 18398  เด็กชายปัญญาวุฒิ ทองเหง้า
15. 18320  เด็กชายพิชญุตม์ มายูร
16. 18288  เด็กชายสิทธิโชค วิณโรจน์
17. 18211  เด็กชายสิทธิพล อินทร์บุญญา
18. 18289  เด็กชายอภินันท์ เอี่ยมโอน
19. 18362  เด็กชายอัครภูมิ วิจิตร
20. 18326  เด็กชายอานนท์ เทียมราช
21. 19160  เด็กหญิงกุณฑิกา ดอกไม้แก้ว
22. 18255  เด็กหญิงจิรพรรณ จำปานิล
23. 18257  เด็กหญิงณัฎฐากร คุณชื่น
24. 18178  เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ไวแพน
25. 18333  เด็กหญิงทิพย์สุดา จันทราช
26. 18138  เด็กหญิงนลินทิพย์ พวงบุบผา
27. 18298  เด็กหญิงพัณณิตา โคตะพัฒ
28. 18300  เด็กหญิงภาวิณี สุพร
29. 18376  เด็กหญิงภูฎาน พุฒดาลพงษ์
30. 18416  เด็กหญิงรัชนีวรรณ บุญทศ
31. 18542  เด็กหญิงรุ่งทิวา เมฆไทยสงค์
32. 18145  เด็กหญิงวรรณภา จันทะวงค์
33. 18266  เด็กหญิงวิชญาดา โพธิ์เวียง
34. 18539  เด็กหญิงศิรินภา พรมเศนา
35. 18419  เด็กหญิงสิริโสภา คะอังกุ
36. 18191  เด็กหญิงสุกามาศ วรรณเวช
37. 19146  เด็กหญิงอรัญญา วาปี

วันที่......เดือน..........พ.ศ........
homeroom ลงชื่อ.........................

คาบที่ 1 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 2 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 3 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 4 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 5 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 6 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 7 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 8 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

ลงชื่อ.............................................
นางเบญณุรัสมิ์ วิบูลย์กูล
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

ลงชื่อ.............................................
นายพิชิต อุปสิทธิ์
รองผู้อำนวยการ
***หมายเหตุ***
/=มา
ข=ขาดเรียน(ไม่มาไม่ทราบสาเหตุ)
ล=ลา(ไม่มา แจ้งสาเหตุการลา)
ห=หนีเรียน(มาโรงเรียนแต่ไม่เข้าห้องเรียน)