บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9
ครูที่ปรึกษา :1.นางสาวสุธีมนต์ เพชรศิริวรรณ์    2.นางสาวสุวนัน อุ่นผาง   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 02:53:50 )
จำนวน 42 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  17675  เด็กชายกรวิก เหวยรัมย์
2.  17760  เด็กชายกฤษณะ ดำรงค์ชาติ
3.  17547  เด็กชายกวิน ศรีทองสาย
4.  17803  เด็กชายกิตติศักดิ์ หงษา
5.  17676  เด็กชายเกียรติยศ บุญบรรลุ
6.  17806  เด็กชายคุณากร ตะโพธิ์
7.  17589  เด็กชายจักรกฤต พรหมภักดี
8.  17677  เด็กชายจิตตินนท์ แก้ววิลัย
9.  18530  เด็กชายชนาภัทร จำปาลาด
10.  17808  เด็กชายณัฏฐกรณ์ มาตรกลาง
11.  17764  เด็กชายธนธรณ์ วิเศษชาติ
12.  17550  เด็กชายธัญวรัตน์ ลิสโกรสเทน
13.  17996  เด็กชายธีรพัฒน์ โสภักดี
14.  17999  เด็กชายบุญฤทธิ์ คำมะณี
15.  17641  เด็กชายปดิภัทร์ ชาญชรา
16.  17848  เด็กชายประชา สุนทรโวหาร
17.  17683  เด็กชายปรีชนก พันดิลก
18.  17850  เด็กชายพงศ์พันธ์ ทุมตาลเดี่ยว
19.  17515  เด็กชายพงษภัทร ทรงคาศรี
20.  17689  เด็กชายวรกิตติ บึงราษฎร์
21.  17775  เด็กชายวัชระพล อามาตสมบัติ
22.  18006  เด็กชายสิทธิพล วิณโรจน์
23.  17695  เด็กหญิงจวงจันทร์ สารวัน
24.  17563  เด็กหญิงจิราพัชร คาระโส
25.  17697  เด็กหญิงฉัตริน แก้วบัณฑิต
26.  17698  เด็กหญิงชญานุตม์ ภูกองชัย
27.  17829  เด็กหญิงชนิกานต์ คันธภูมิ
28.  17854  เด็กหญิงชลนิชา ฉายเลี่ยม
29.  17651  เด็กหญิงชวิศา รัตนกร
30.  17743  เด็กหญิงทิพวรรณ เดชโคบุตร
31.  17613  เด็กหญิงธนัตดา จันทร์ปัญญา
32.  17744  เด็กหญิงธัญพร มัยโพธิ์
33.  17657  เด็กหญิงปริตา ใจบุญดี
34.  17858  เด็กหญิงพรพัสนันท์ บึงราษฎร์
35.  17576  เด็กหญิงพิมพิศา แพงสละ
36.  17579  เด็กหญิงรัตติกาล สุทธิ
37.  17668  เด็กหญิงวิชชุดา จันทะดวง
38.  17796  เด็กหญิงศศิธร แสนสุข
39.  17860  เด็กหญิงศิริลักษณ์ จำใบ
40.  17799  เด็กหญิงอมรรัตน์ ตะนะสอน
41.  17800  เด็กหญิงอริสา ธารารักษ์
42.  17801  เด็กหญิงอัญมณี ทองคำ