บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ครูที่ปรึกษา :1.นางสาวทัศภรณ์ ศรีจันดี    2.นางสาววาทิตา กิติศรีวรพันธุ์   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 04:29:10 )
จำนวน 36 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  17147  เด็กชายกวีโชติ ผิวทอง
2.  17028  เด็กชายคัมภีรภาพ เคนรักษา
3.  17030  เด็กชายดรัญณพจษ์ ชูแก้ว
4.  17078  เด็กชายศรัณยพงศ์ สี่แสน
5.  17039  เด็กหญิงกัญญาณัฐ อนันตภักดิ์
6.  17041  เด็กหญิงกัลยรัตน์ ไชยเดช
7.  17128  เด็กหญิงเกตุมณี ห้วยทราย
8.  17042  เด็กหญิงเจนจิรา เฉลิมแสน
9.  17043  เด็กหญิงชญานิษฐ์ โพธิ์สุริยะ
10.  17088  เด็กหญิงชลดา มาตจุฬา
11.  17044  เด็กหญิงชลธิชา สุขวรรณ์
12.  17089  เด็กหญิงชลิตา เปรมปรี
13.  17091  เด็กหญิงณัฏฐณิชา ยังวรรณะ
14.  17045  เด็กหญิงทิพย์นารา ฝาเฟี้ยม
15.  17096  เด็กหญิงนันธราทิพย์ ชอบลำ
16.  17046  เด็กหญิงนิสา แย้มรอย
17.  17047  เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ติยะบุตร
18.  17048  เด็กหญิงปัทมพร แวงเลิศ
19.  17049  เด็กหญิงปิยนุช คงนาค
20.  17050  เด็กหญิงปิยะดา แววศรี
21.  17098  เด็กหญิงพนิดา ทองขันธุ์
22.  17051  เด็กหญิงพมลพร คนชาญ
23.  17052  เด็กหญิงพิมพ์ชนก โพธิโชติ
24.  17053  เด็กหญิงพิรญาณ์ โคตรปัจจิม
25.  17054  เด็กหญิงฟ้ารุ่ง พันดง
26.  17056  เด็กหญิงวรัญญา พินิจมนตรี
27.  17143  เด็กหญิงสรันพร สีวะสุด
28.  17059  เด็กหญิงสิรินทรา เกตุสุวรรณ
29.  17062  เด็กหญิงสุพิตา ห้วยทราย
30.  17063  เด็กหญิงอนัญญา แก้วพินิจ
31.  17064  เด็กหญิงอภัสรา ลุนอุบล
32.  17065  เด็กหญิงอมินทร์ตญา ขุนอินทร์
33.  17145  เด็กหญิงอรปรียา รักบุญ
34.  17480  เด็กหญิงอริสรา สีดาสาร
35.  17066  เด็กหญิงอาภัสสรา แก้วกาโสก
36.  17106  เด็กหญิงอุบลวรรณ คำภูษา