บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ครูที่ปรึกษา :1.นางสาวสุธิดา วงศ์ชารี    2.นายเหมรัตน์ ถูระวรณ์   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 04:42:02 )
จำนวน 35 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  17107  เด็กชายกวินท์ เดชราช
2.  17258  เด็กชายกษิดิ์เดช ประกิ่ง
3.  17029  เด็กชายณัฏฐนันท์ ประพงษ์
4.  17070  เด็กชายณัฐวุฒิ วรรณภา
5.  17155  เด็กชายทัตพงศ์ วิชาผง
6.  17071  เด็กชายธนกร แก้วขวาน้อย
7.  17296  เด็กชายนันทพงษ์ ศรีกระษร
8.  17230  เด็กชายนาวา พรมอารักษ์
9.  17157  เด็กชายพิทักษ์พงศ์ อินทร์ลี
10.  17033  เด็กชายพีรพัฒน์ พัฒนาสูนย์
11.  17336  เด็กชายภาณุพงศ์ นันทา
12.  17125  เด็กชายสมชนะชัย เนตรมุข
13.  17082  เด็กชายสิรภพ งามฉวี
14.  17037  เด็กชายสุกฤษฏิ์ แก้วกิ่ง
15.  17162  เด็กชายสุรพัศ ภูบาลชื่น
16.  17040  เด็กหญิงกันติชา สิงห์ทองเศษ
17.  17129  เด็กหญิงจรัญญา จันทรดาคูณ
18.  17131  เด็กหญิงจุฑามณี ศรีสุธรรม
19.  17132  เด็กหญิงชญานิศ พงพาน
20.  17134  เด็กหญิงชนิกานต์ จันทะแค
21.  17090  เด็กหญิงชวัลญา เนื่องไชยศ
22.  17280  เด็กหญิงนลินทิพย์ มนทาเย็น
23.  17099  เด็กหญิงไพรพนา ช่วยกลาง
24.  17055  เด็กหญิงมณฑิตา ภูผาสิทธิ์
25.  17355  เด็กหญิงมธุรดา คล่องดี
26.  17177  เด็กหญิงรวิสรา คณะวาปี
27.  17141  เด็กหญิงวลัยลักษณ์ จันทะแพน
28.  17057  เด็กหญิงวันวิสาข์ ศิริกาญจน์
29.  17102  เด็กหญิงวาสินี มลศิลป์
30.  17058  เด็กหญิงสิริธร โยควัตร์
31.  17060  เด็กหญิงสุกานดา เหลาไกร
32.  17357  เด็กหญิงสุฑารัตน์ จันทะแพน
33.  17358  เด็กหญิงสุธิดา จำปาทอง
34.  17144  เด็กหญิงสุภาวดี ผลสุข
35.  17104  เด็กหญิงแหวนพลอย แสนมี