บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
ครูที่ปรึกษา :1.นางสาวเจนจิรา ทองใคร้    2.นายญาณกิตติ์ เปรินทร์   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 04:55:14 )
จำนวน 35 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  17326  เด็กชายจิรายุ ปุ้งคำข้าว
2.  17501  เด็กชายชินวัตร แดงพัด
3.  17111  เด็กชายณทวิชญ์ ไชยลือชา
4.  17114  เด็กชายณัฐวัฒน์ ด้วงคำจันทร์
5.  17261  เด็กชายตระการ ผ่านเมือง
6.  17115  เด็กชายทัศกร ศรีทวีกาศ
7.  17265  เด็กชายธนากร มังศรี
8.  17332  เด็กชายนิตินัย สุทธิประภา
9.  17232  เด็กชายปนัสยา ศรีธิราช
10.  17299  เด็กชายพัชรพล เครือเนตร
11.  17159  เด็กชายภัทรพล วิเศษทักษิณ
12.  17122  เด็กชายเมฆสวรรค์ นามวงศ์
13.  17036  เด็กชายวีระยุทธ ขันทอง
14.  17307  เด็กหญิงกัญญารัตน์ ราชกิจ
15.  17208  เด็กหญิงขนิษฐา ศรีสุข
16.  17310  เด็กหญิงขนิสรา สงบ
17.  17166  เด็กหญิงจามิกร โสมา
18.  17095  เด็กหญิงณราธร ศรีรุ่งเรือง
19.  17137  เด็กหญิงณิชารีย์ มีศรี
20.  17138  เด็กหญิงนรินทร์ โคตรวงค์
21.  17283  เด็กหญิงเนตรนภา รักไทย
22.  17284  เด็กหญิงปรางทิพย์ วงค์เวียน
23.  17173  เด็กหญิงปริญญา ปัททุม
24.  17097  เด็กหญิงปาริชาติ กองกาญจน์
25.  17250  เด็กหญิงพิชชานันท์ ใจบุญ
26.  17321  เด็กหญิงพิชญาพัตร์ พะชะ
27.  17214  เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธ์ ผ่านเมือง
28.  17140  เด็กหญิงมัญชุพร สุวรรณไตร
29.  17101  เด็กหญิงลลิตา พลศรีดา
30.  17324  เด็กหญิงวรัทยา วงศ์สุนา
31.  17178  เด็กหญิงศิรประภา ทองยา
32.  17103  เด็กหญิงสิริกร เกื้อทาน
33.  17219  เด็กหญิงสุดาทิย์ กันมันตคุณ
34.  17220  เด็กหญิงอภัทรศิริญา คะเณวัน
35.  17182  เด็กหญิงอัญชิสา ยาสาสัน