บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
ครูที่ปรึกษา :1.นายรักษา คุ้มบุญ    2.นางสาวทัตพิชา ฝั้นถา   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 02:50:53 )
จำนวน 36 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  17291  เด็กชายกฤษฎา วิเศษทรัพย์
2.  17187  เด็กชายกฤษฏากร ทานโชดี
3.  17067  เด็กชายกอปรบุญ วิทวิบูลย์
4.  17260  เด็กชายเกียรติศักดิ์ สุพร
5.  17027  เด็กชายไกรสิทธิ์ เคนรักษา
6.  17109  เด็กชายชยพัทธ์ สุขศาลา
7.  17226  เด็กชายดนุวสิน พานา
8.  17154  เด็กชายทรงพล นังตะลา
9.  17264  เด็กชายธนภัทร ไชยสุวรรณ
10.  17409  เด็กชายธนิสร แสนกล้า
11.  17076  เด็กชายประสิทธิชัย จารมีชัย
12.  17334  เด็กชายพงศธร ศรีสุยง
13.  17199  เด็กชายพีระวัฒน์ ศรีทุมมี
14.  17035  เด็กชายภานุวัฒน์ พลเสนา
15.  17337  เด็กชายภูธนิต ยิ้มแย้ม
16.  17079  เด็กชายศิวัช บุตรพรม
17.  17161  เด็กชายศุภวัฒน์ พัววันตา
18.  17342  เด็กชายอดินันท์ รัญวาศรี
19.  17343  เด็กชายอภิชาติ ต่อสกุล
20.  18543  นายชินกฤต จันสีหา
21.  17244  จริภัทร หารัญดา
22.  17454  เด็กหญิงกนิษฐา แก้วแดง
23.  17167  เด็กหญิงจิราพร สายสินธ์
24.  17168  เด็กหญิงชณัฐดา สกุลสุด
25.  17169  เด็กหญิงญดาพร เขียวมา
26.  17210  เด็กหญิงณัฐิดา อาจวิชัย
27.  17245  เด็กหญิงธีรพร สีเทพ
28.  17317  เด็กหญิงนภสร ศรีมะนาว
29.  17281  เด็กหญิงนิดานุช โลหะพรม
30.  17246  เด็กหญิงนิภากร แวงวรรณ
31.  17285  เด็กหญิงมัญชรี พาพานต์
32.  17286  เด็กหญิงยุพเรศ บุญรักษา
33.  17290  เด็กหญิงอพิญญา เลิศชนบท
34.  17255  เด็กหญิงอภิญญา มีชัย
35.  17181  เด็กหญิงอรสินี ประทุมชัย
36.  17183  เด็กหญิงอัลิปรียา เครือสุคนธ์