บันทึกโฮมรูมและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 จำนวน 43 คน
ครูที่ปรึกษา :1.นางสาวอัจฉราภรณ์ ธาตุวิสัย    2.นายจักรพงษ์ แก้วตรี   
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล homeroom คาบที่ 1 (8.30-9.20 น.) คาบที่ 2 (9.20-10.10 น.) พัก 20 (10.10-10.30 น.) คาบที่ 3 (10.30-11.20 น.) คาบที่ 4 (11.20-12.10 น.) พักเที่ยง (12.10-13.00 น.) คาบที่ 5 (13.00-13.50 น.) คาบที่ 6 (13.50-14.40 น.) คาบที่ 7 (14.40-15.30 น.) คาบที่ 8 (15.30-16.20 น.)
1. 17633  เด็กชายกิตติพงษ์ สิงห์แก้ว
2. 17722  เด็กชายจตุรงค์ ศรีพระวงค์
3. 17677  เด็กชายจิตตินนท์ แก้ววิลัย
4. 17548  เด็กชายเจษฎากร สุดแสง
5. 17590  เด็กชายณัชพล ปานาทำมา
6. 19188  เด็กชายธณวิน ภูทะโล
7. 19136  เด็กชายธนกฤต เสียงล้ำ
8. 17591  เด็กชายธีรโชติ อุสารัมย์
9. 17847  เด็กชายบุรพล ช้างทอง
10. 18556  เด็กชายพงศธร ภูจำเริญ
11. 17850  เด็กชายพงศ์พันธ์ ทุมตาลเดี่ยว
12. 17686  เด็กชายพายุ แหวนแก้ว
13. 17594  เด็กชายภัทร์นรินท์ โชติกเสถียร
14. 18001  เด็กชายภานุพงศ์ ลานคร
15. 18529  เด็กชายรัตนพล สีใส
16. 17689  เด็กชายวรกิตติ บึงราษฎร์
17. 18004  เด็กชายวรโชติ สุระดานัย
18. 18044  เด็กชายสุขุมพัน หนูกลาย
19. 17735  เด็กชายอดิเทพ สมบัติดี
20. 17736  เด็กชายอนุทธัต กมลภพ
21. 17781  เด็กชายอรรษฎาภร ทัพคำมูล
22. 17693  เด็กชายอลงกรณ์ สร้อยจักร์
23. 19181  เด็กหญิงวนิดา แดนจำปา
24. 18008  เด็กหญิงเกวลิน สมผล
25. 17738  เด็กหญิงจิราภา ภาคำตา
26. 17697  เด็กหญิงฉัตริน แก้วบัณฑิต
27. 17828  เด็กหญิงชนัญธิดา ศรีทอง
28. 17650  เด็กหญิงชนิสรา หอมสมบัติ
29. 17740  เด็กหญิงญาณิศา ขอดคำ
30. 17610  เด็กหญิงณัฐธยาน์ สกุลเยี่ยม
31. 17527  เด็กหญิงดวงฤดี บันเทาทุกข์
32. 17743  เด็กหญิงทิพวรรณ เดชโคบุตร
33. 19135  เด็กหญิงธนิดา โคตรดี
34. 17833  เด็กหญิงปนัดดา สุวรรณกูฏ
35. 17659  เด็กหญิงปวีณา สุวรรณไตร
36. 17836  เด็กหญิงปาริญา เขียวคำ
37. 17621  เด็กหญิงพรปวีณ์ ยวนยี
38. 17576  เด็กหญิงพิมพิศา แพงสละ
39. 17577  เด็กหญิงเพ็ญนภา คำมุข
40. 17840  เด็กหญิงรินละดา สีด้วง
41. 17714  เด็กหญิงสุจิตรตา ปุราโส
42. 19182  เด็กหญิงสุพรรษา แพงมาลา
43. 17800  เด็กหญิงอริสา ธารารักษ์

วันที่......เดือน..........พ.ศ........
homeroom ลงชื่อ.........................

คาบที่ 1 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 2 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 3 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 4 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 5 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 6 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 7 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 8 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

ลงชื่อ.............................................
นางเบญณุรัสมิ์ วิบูลย์กูล
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

ลงชื่อ.............................................
นายพิชิต อุปสิทธิ์
รองผู้อำนวยการ
***หมายเหตุ***
/=มา
ข=ขาดเรียน(ไม่มาไม่ทราบสาเหตุ)
ล=ลา(ไม่มา แจ้งสาเหตุการลา)
ห=หนีเรียน(มาโรงเรียนแต่ไม่เข้าห้องเรียน)