บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
ครูที่ปรึกษา :1.ว่าที่ ร.ต.กระจ่าง พินิจมนตรี    2.นายปิยวัช คามตะศิลา   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 03:02:07 )
จำนวน 36 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  17257  เด็กชายกฤษณะ พันแสง
2.  17148  เด็กชายคุณากร กุมภิโร
3.  17327  เด็กชายจิรายุ จักรนารายณ์
4.  17151  เด็กชายชัชพงษ์ ทำนุ
5.  17110  เด็กชายชิษณุพงศ์ รินทรัตน์
6.  17227  เด็กชายติณณภพ ทองนาค
7.  17073  เด็กชายธนะพล ตรงดี
8.  17266  เด็กชายธรรมรักษ์ แสนดวง
9.  17231  เด็กชายปฏิธร ชาติมนตรี
10.  17493  เด็กชายพิชญะ อ่อนน้อม
11.  18538  เด็กชายเพชรตะวัน สายบัว
12.  17200  เด็กชายภัทรนันท์ พิมลนอก
13.  17201  เด็กชายภูวดล พิมโคตร
14.  17203  เด็กชายรัตธภูมิ พิมโคตร
15.  17077  เด็กชายไวกูณฐุ์ หินกำปัง
16.  17339  เด็กชายศรันยพงษ์ สังข์วิเศษ
17.  17303  เด็กชายศุภกฤต พิมพ์วิเศษ
18.  17304  เด็กชายสรวิชญ์ ทาบุเรศ
19.  17239  เด็กชายอดิเทพ พิมพะนิตย์
20.  17306  เด็กชายเอกรินทร์ มูลมณี
21.  17038  เด็กหญิงกนกสิริ บุญสิงห์
22.  17309  เด็กหญิงกันต์พิชชา พรมสุริย์
23.  17207  เด็กหญิงกุลปริยา ธรรมทาทอง
24.  17130  เด็กหญิงจิรัชญา สิงห์นรา
25.  18546  เด็กหญิงณัฐธิดา  ดีกลาง
26.  17279  เด็กหญิงดวงกมล ศิลาลาย
27.  17172  เด็กหญิงบุณยาพร ทองดี
28.  17213  เด็กหญิงปวริศา ทองสีเหลือง
29.  18531  เด็กหญิงเปรมฤดี มลสินธ์
30.  17481  เด็กหญิงพรทิพา อุณาพรหม
31.  17174  เด็กหญิงพรพรรณ โคธิเสน
32.  17320  เด็กหญิงพัชราภา ทองลา
33.  17352  เด็กหญิงพิชชานันท์ หลักแหลม
34.  17354  เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สีทอนสุด
35.  17251  เด็กหญิงวนิภา ทานเวช
36.  17142  เด็กหญิงเวธกา อภิชัยวงค์