บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
ครูที่ปรึกษา :1.นางสาวอัจฉราภรณ์ ธาตุวิสัย    2.นายจักรพงษ์ แก้วตรี   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 03:19:29 )
จำนวน 36 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  17189  เด็กชายจิระทีปต์ จุลบาท
2.  17223  เด็กชายจิราพัชร กุดวงค์แก้ว
3.  17149  เด็กชายชญานนท์ อุปรี
4.  17112  เด็กชายณรงค์กร นิยมศักดิ์
5.  18532  เด็กชายณัฐณิชา ป้อมหิน
6.  17294  เด็กชายตันติยาวัติ แสงกล้า
7.  17263  เด็กชายธนบดี แสงเลข
8.  17229  เด็กชายนนทวัฒน์ ชนภักดี
9.  17075  เด็กชายเนติรัฐ เอนกนวล
10.  17031  เด็กชายบารมี ศรีวงค์ษา
11.  17197  เด็กชายพงศ์สุภา แสนสุข
12.  17335  เด็กชายพรชัย นามไกรษร
13.  17120  เด็กชายพรลภัส เจริญ
14.  17269  เด็กชายพีรพล สิทธิวงษ์
15.  18037  เด็กชายยศกร ดวงใจ
16.  17123  เด็กชายวรวิทย์ ญาติคำ
17.  17124  เด็กชายวัฒนา ตุ้มเหล็ก
18.  17205  เด็กชายสุพศิน ประวัติตะ
19.  17240  เด็กชายอติชาติ โหลแก้ว
20.  17083  เด็กชายอริย์ธัช ทองใบ
21.  17344  เด็กหญิงกัลยาณี อินทร์ลี
22.  17136  เด็กหญิงณัฐชนน โป๊ะประนม
23.  17315  เด็กหญิงณัฐณิษา นาคราช
24.  17093  เด็กหญิงธรณ์ธันย์ โพธิ์บึงกาฬ
25.  17316  เด็กหญิงนพมาศ โคตรคำ
26.  17212  เด็กหญิงนภัสสร สุพร
27.  17318  เด็กหญิงนัชชา สังคะฤกษ์
28.  17349  เด็กหญิงปวีณา อันชัยศรี
29.  17353  เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันทร์หริก
30.  17323  เด็กหญิงรุจรดา มณีด่านจาก
31.  17287  เด็กหญิงลภัสรดา แก้วกล้า
32.  17216  เด็กหญิงศุภัสสร รอดเพราะมาน
33.  17253  เด็กหญิงสวรส พรมดอนตาล
34.  17179  เด็กหญิงสาธิตา ตรงดี
35.  17184  เด็กหญิงอาภัสราภา เจริญวงค์
36.  17146  เด็กหญิงอินทิรา ปรางชาติ