บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7
ครูที่ปรึกษา :1.นายชุมพล ทองอันตัง    2.นางสาวธีรนันท์  ปัททุม   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 03:34:51 )
จำนวน 38 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  17222  เด็กชายกฤตธีรกร สิงห์ชา
2.  17455  เด็กชายจีรศักดิ์ สีดา
3.  17224  เด็กชายฉันทพล นามมนตรี
4.  17328  เด็กชายณรงค์ชัย สิงห์ทอง
5.  17113  เด็กชายณัฐพงศ์ ค่อมสิงห์
6.  17293  เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วสุราช
7.  17072  เด็กชายธนชาต ชัยแสนทา
8.  17195  เด็กชายธนพงษ์ ใจหมั่น
9.  17150  เด็กชายธนพล บุรีเพีย
10.  17295  เด็กชายธนากร ปรือทอง
11.  17074  เด็กชายนัทธพงศ์ โสภณมงคล
12.  17272  เด็กชายภูมิรพี ปิ่นทะวงค์
13.  17235  เด็กชายยุทธการ เสรีไทย
14.  17202  เด็กชายรัชชานนท์ โพธิ์แก้ว
15.  17274  เด็กชายวรชิต จิตรจักร์
16.  17484  เด็กชายศิวัช บำเพิง
17.  17080  เด็กชายเศรษฐพงศ์ พสุรัตน์
18.  17084  เด็กชายอลงกรณ์ ทุมโยมา
19.  18563  เด็กชายเอกราช ปทุมเพชร
20.  18574  เด็กหญิงธิติพร เพชรนอก
21.  17236  รัฐนันท์ กองบุตร
22.  17276  เด็กหญิงกตัญชลิยา บุตรอินทร์
23.  17126  เด็กหญิงกนกรดา กุดเป่ง
24.  17242  เด็กหญิงจันจิรา มาศวรรณา
25.  17209  เด็กหญิงจิราพัชร พลหน่วย
26.  17345  เด็กหญิงชนารดี สีสร้อย
27.  17313  เด็กหญิงณัฐชยา เจริญรัตน์
28.  17346  เด็กหญิงณัฐณิชา คิลาลาย
29.  17347  เด็กหญิงปนัดดา ผาผล
30.  18547  เด็กหญิงพอเพียง เสโนฤทธิ์
31.  17351  เด็กหญิงพัชรา สุนา
32.  17482  เด็กหญิงวิชญาดา ศรีชนะ
33.  17356  เด็กหญิงสริตา ปิ่นโตนด
34.  17217  เด็กหญิงสิริยากร โชสูงเนิน
35.  17254  เด็กหญิงสุพรทิพย์ ทองจันทร์
36.  17185  เด็กหญิงอินทิรา คนเพียร
37.  17186  เด็กหญิงไอลิษา ภูแมนนาค
38.  18027  นางสาวเปรมบุญญา วิศิษฏ์โสทร