บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
ครูที่ปรึกษา :1.นายวัชรินทร์ ถันชนนาง    2.นางยลลดา ทุมโยมา   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 03:50:16 )
จำนวน 36 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  17259  เด็กชายกาจต์ กูฏโสม
2.  17068  เด็กชายจตุรพิธ จันลา
3.  17108  เด็กชายจักรภัทร คำอุเทน
4.  17190  เด็กชายชัยอนันต์ ชินารัก
5.  17225  เด็กชายณัฐพงศ์ สุรทัด
6.  17193  เด็กชายณัฐพงษ์ ผาคำ
7.  17194  เด็กชายทักษ์ดนัย จันทร์ทองทิพย์
8.  17262  เด็กชายธนกฤต เขียวหวาน
9.  17117  เด็กชายธนภัทร ศรีบุรมณ์
10.  17119  เด็กชายปภาวิทย์ ศิวิลัย
11.  17032  เด็กชายพลากร พิมพ์กลม
12.  17158  เด็กชายพิสิษฐ์ ไชยสุวรรณ์
13.  17234  เด็กชายพุฒิพงค์ ดลประสิทธิ์
14.  17271  เด็กชายภกฤต ค้อมสิงห์
15.  17338  เด็กชายมงคล ใจกล้า
16.  17160  เด็กชายรังสรรค์ เบ้าวรรณ
17.  17495  เด็กชายรัฐศาสตร์ นารินทร์
18.  17237  เด็กชายวรัญญู เมินเทียน
19.  17081  เด็กชายสดุดี เรืองโอด
20.  17497  เด็กหญิงกมลทิพย์ ทองที
21.  17241  เด็กหญิงกรวรรณ สีใส
22.  17311  เด็กหญิงจิรภา แสนรัตน์
23.  17277  เด็กหญิงญาดาสิริ กินารักษ์
24.  17278  เด็กหญิงณัฐธิดา สุพร
25.  17170  เด็กหญิงธิดาพร กองปั่น
26.  17211  เด็กหญิงนพรัตน์ ไชยรบ
27.  17348  เด็กหญิงปวิตา ศรีทับ
28.  17319  เด็กหญิงผกาวรรณ ชมะโม
29.  17247  เด็กหญิงพรชนก มานันที
30.  17249  เด็กหญิงพัทธนันต์ อินทนาม
31.  17175  เด็กหญิงพุทธชาติ แววศรี
32.  17139  เด็กหญิงภัทรพรรณ จันทร์ดี
33.  17100  เด็กหญิงภัทรวดี กันทะปัญญา
34.  17288  เด็กหญิงวารุณี วงษ์จันทร์
35.  17289  เด็กหญิงสุพัตรา พิมโยธา
36.  18558  เด็กหญิงอภิญญา แก้วทอง