บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9
ครูที่ปรึกษา :1.นางสาวเพ็ญรัตน์ ศรีพรหม    2.นายปกาศิต ก้อนกั้น    3.จุฑารัตน์ อนุรักษ์   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 04:05:17 )
จำนวน 33 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  17325  เด็กชายจักรพรรณ์ มะณีกรรณ์
2.  17069  เด็กชายไชยศานต์ วุฒิเวียงธรรม
3.  17192  เด็กชายณเดชน์ โคตรหานาม
4.  17153  เด็กชายณัฐชินนท์ เข็มศิริ
5.  17329  เด็กชายณัฐพนธ์ ศรีทุมมี
6.  17331  เด็กชายธนกฤษติ ด้วงคำจันทร์
7.  17116  เด็กชายธนพัฒน์ เสียงล้ำ
8.  17267  เด็กชายนวพล แก้ววงศ์ษา
9.  17297  เด็กชายนิธิกร ป้องปก
10.  17270  เด็กชายพีรวิชญ์ บญช่วย
11.  17121  เด็กชายภานุพงศ์ สุพร
12.  17456  เด็กชายภานุวัฒน์ วงค์มีแก้ว
13.  17273  เด็กชายภูมิศักดิ์ นาคอิ่ม
14.  17238  เด็กชายศุภวิชญ์ วิชานนท์
15.  17163  เด็กชายสุรศักดิ์ สุพร
16.  17085  เด็กชายเอื้ออังกูล กันทอง
17.  17312  เด็กหญิงณัชชานันท์ พรมเสนา
18.  18031  เด็กหญิงธารทิพย์ จำปานาถ
19.  18014  นายอนิวัตติ์ พงษ์หนองโน
20.  17164  เด็กหญิงกชกร วันยาว
21.  17308  เด็กหญิงกัญฐิฌา เชื้อมีแรง
22.  17127  เด็กหญิงกันยรัตน์ สุวรรณ
23.  17165  เด็กหญิงขวัญจิรา จุลบาล
24.  17133  เด็กหญิงชนาภา พรมคำซาว
25.  17135  เด็กหญิงชลิตา ลาเกิด
26.  18561  เด็กหญิงธนัชพร ฤทธิ์อร่าม
27.  17171  เด็กหญิงธิติมา มิยะเศษ
28.  17282  เด็กหญิงนิรมนต์ ศรีจร
29.  17350  เด็กหญิงปัญธิตา วงศ์รวิภาส
30.  17248  เด็กหญิงพรนภัส ยอดอาจ
31.  17215  เด็กหญิงภัทราพร นพคุณ
32.  17252  เด็กหญิงวรางคณา กลางประพันธ์
33.  17477  เด็กหญิงศุภิสรา ยกพลนิเวศ