บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ครูที่ปรึกษา :1.นายทรงศักดิ์ สิงหนสาย    2.นายณดล  คุนาคม   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 03:10:27 )
จำนวน 16 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  16562  นายกิตตินันท์ ขัตติยบุตร
2.  18560  นายคอรี่รอส ยู
3.  18018  นายจิรายุทธ ว่องเจริญพืชผล
4.  16567  นายปภังกร แสนสวาท
5.  16570  นายพีระพัฒน์ อินทรพานิชย์
6.  17489  นายเอกภูมิ สุโพธิ์นอก
7.  16614  นางสาวกนกพร กันยานัด
8.  16666  นางสาวนภัส จันทรสาขา
9.  16587  นางสาวนิภาภร สมเชียงคง
10.  16589  นางสาวปิยากร ศรีคุณแสง
11.  16574  นางสาวพชิรา วุฒิสาร
12.  16596  นางสาววิภาวี ศรีพรหม
13.  16597  นางสาววิศรุตา สลางสิงห์
14.  16638  นางสาวอภิญญา ฟองลม
15.  16639  นางสาวอมราพร ถูกคะเนย์
16.  16772  นางสาวอัญชุลีพร ฉายสถิตย์