บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
ครูที่ปรึกษา :1.นางสาวขนิษฐา แวทไธสง    2.นางสาวณิชาภา นารีรัตน์   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 04:36:15 )
จำนวน 30 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  18449  นายจิรทีปต์ หอมสมบัติ
2.  18492  นายจิรวัฒน์ ชัยชิต
3.  16790  นายชยังกูร สุพร
4.  18548  นายไชยวุฒิ มาตุฬา
5.  17488  นายธนกร รัตนพันธ์
6.  18480  นายธนง น้อยเนาลา
7.  16858  นายนิติภูมิ นารินทร์
8.  18519  นายพีรวิชญ์ ทีเหลา
9.  16652  นายภาคภูมิ อุดทังกันทา
10.  18450  นายภูตะวัน อาษาพนม
11.  18442  นายวราวุฒิ อาษาสร้อย
12.  16796  นายวสวัตติ์ พาหะ
13.  18520  นายวีระพงษ์ ประวัติตะ
14.  18521  นายศรายุทธ แสนชมภู
15.  16571  นายสหรัฐ หรุ่นศรีเพ็ง
16.  16691  นายอธิปศร สกุลเยี่ยม
17.  16573  นางสาวขวัญข้าว เพียรกล้า
18.  18523  นางสาวจิรดา ทองดี
19.  16876  นางสาวฐิติกานต์ แดนศิริมา
20.  16584  นางสาวธมลวรรณ วงษ์สะอาด
21.  16737  นางสาวนภัสสร โคตรสมบัติ
22.  18524  นางสาวนารีเนตร ขันเงิน
23.  16741  นางสาวพีรกานต์ รอสูงเนิน
24.  18502  นางสาวเพ็ญนภา ดีท่าโพธิ์
25.  16593  นางสาวเพ็ญพรรณ นันทะจักร์
26.  17989  นางสาวเมธาวี เชียงธรรม
27.  18525  นางสาวลินดา ชาภูมี
28.  16810  นางสาววฤนดา สีนุรักษ์
29.  17462  นางสาวอรปรียา สุพรรณ
30.  16713  นางสาวอารยา ทองคำ