บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ครูที่ปรึกษา :1.นางสาวภานุมาศ บุญสมร    2.นางสาววรัญญา สุดโลก   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 03:26:58 )
จำนวน 37 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  17010  นายกันตพงศ์ ใจศิริ
2.  16604  นายจงรักษ์ สีสร้อย
3.  16563  นายชญาวัฒน์ นารีนุช
4.  18420  นายตระการ มานัทสา
5.  16565  นายธนาคิม วิชัยโย
6.  16566  นายธีรทัศน์ หล้าหิบ
7.  16649  นายนันทวัฒน์ ประทังเจริญ
8.  16762  นายพงศกร รอดคำทุย
9.  16653  นายภานุวัฒน์ เห็มมะลา
10.  18421  นายวชิรวิทย์ พงคะชา
11.  17486  นางสาวกนกรัตน์ อุ่นวิเศษ
12.  18422  นางสาวกุลนันทน์ ลมอ่อน
13.  16618  นางสาวจีรนันท์ ช่างไม้
14.  18423  นางสาวจุฑานาถ ลาดบาศรี
15.  16577  นางสาวชลดา สารวัน
16.  16579  นางสาวชุติมา ชัยรักษ์
17.  16620  นางสาวฐิติรัตน์ พลเสนา
18.  16701  นางสาวณัจสิญาณ์ เป้งคำภา
19.  16660  นางสาวณัฏฐนิช ชัยขันธ์
20.  16663  นางสาวณัฐณิชา ศรีปัตเนตร
21.  16581  นางสาวณิชาภัทร บุญหล้า
22.  16583  นางสาวทาริกา แพทย์เมืองจันทร์
23.  16622  นางสาวธิดารัตน์ แสนดวง
24.  16625  นางสาวนีรนุช เมฆวรรณ
25.  18424  นางสาวเบญญาภา บึงราษฎร์
26.  16590  นางสาวปูชิตา ทาหาร
27.  16591  นางสาวพรธันวา กลอกกระโทก
28.  16592  นางสาวพัชราภา สมบัติดี
29.  16784  นางสาวมุฑิตา เพ็ชรนาค
30.  18425  นางสาวรุ่งอรุณ ต้นกัญญา
31.  16595  นางสาววรรณภา สุวรรณมาลา
32.  17475  นางสาววิไรพร โนนทิง
33.  16598  นางสาวศิรินภา แสงพนา
34.  16634  นางสาวสุดาวรรณ ศรีภูธร
35.  16635  นางสาวสุนิสา พวงเพชร
36.  16599  นางสาวอชิรญา ภาคภูมิ
37.  18426  นางสาวอรัญญา ชัยโคตร์