บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ครูที่ปรึกษา :1.นางลำไพร กวีกรณ์    2.นายเดชา ลุนอุบล   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 03:42:36 )
จำนวน 40 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  16603  นายกฤษฎากร วงศ์ศรีแก้ว
2.  16679  นายกิตติเดช เสมะณู
3.  16680  นายกิตติศักดิ์ อันแสน
4.  16564  นายชนาธิป รูปเหลี่ยม
5.  18427  นายเตชินท์ สุนา
6.  16723  นายทัพพสาร เพ็ชรโคตร
7.  16642  นายธนกฤษ จิตตรักษ์
8.  17483  นายปฐวีกานต์ ยศสา
9.  16651  นายพุทธภูมิ ปอนสำโรง
10.  16654  นายภูมินันท์ นันที
11.  18428  นายสารยุทธ์ สุวรรณไตร
12.  18429  นายอดิศร สุพร
13.  17023  นายอภิธาร การวงศ์
14.  16801  นายเอกพล ผาสียวน
15.  18430  นางสาวกรรณิการ์ ฉายวิไชย
16.  18431  นางสาวกัลย์สุดา แพบัว
17.  16734  นางสาวจิตรทิวา เพชรโคตร
18.  18432  นางสาวจินตนา นันตะไชย
19.  16698  นางสาวจิราภรณ์ แก้วพินิจ
20.  18433  นางสาวจีรนุช วงค์ประพันธ์
21.  17492  นางสาวณัชชา แซ่เอี๊ยว
22.  16661  นางสาวณัฐจิรา โสวัน
23.  16702  นางสาวณัฐภา สุมาลี
24.  16586  นางสาวนัฐจรี นุพพล
25.  18434  นางสาวนันทิชา ชื่นชม
26.  16739  นางสาวปลิตา เขจรรักษ์
27.  18435  นางสาวปัทมา ทองกรอบ
28.  17009  นางสาวพิชญาภา สารสอน
29.  18436  นางสาวพีรดา สุวรรณเขต
30.  16668  นางสาวภัทรริดา ปัททุม
31.  18437  นางสาวมณีรัตน์ มุ่งหมาย
32.  18438  นางสาวมนัสนันท์ สมบัติดี
33.  17021  นางสาวรุ่งฤดี นันทจันทร์
34.  16850  นางสาววนิดา มรมิ่ง
35.  16631  นางสาววรินธร บัวชน
36.  16708  นางสาวศิรภัสสร ยนยุบล
37.  16632  นางสาวศิริลักษณ์ ขจรโมท
38.  18439  นางสาวสุธิมา โพธิ์ขี
39.  18440  นางสาวสุภชาดา บำรุงพันธ์
40.  18441  นางสาวสุวภัทร น้อยอาษา