บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
ครูที่ปรึกษา :1.นายพิชิตชัย วงษ์ชัย    2.นางสาวสุชาวดี มุ่งหมาย   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 03:57:54 )
จำนวน 38 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  18447  นางสาวอรอุมารินทร์ ไก่แก้ว
2.  16641  นางสาวอาภัสรา ไกรแสน
3.  17018  นายกรกรต วงศา
4.  16974  นายกิตติศักดิ์ คำปาทู
5.  16605  นายจิราวัฒน์ คนหาญ
6.  16683  นายชินดนัย บัวอ่อน
7.  16821  นายธนพงศ์ พรมทัน
8.  16608  นายนพรัตน์ เจียงคำ
9.  16795  นายบดินทร์ เติมประชุม
10.  16862  นายพสุธร รอดคำทุย
11.  16729  นายเรืองศักดิ์ จิตรจักร์
12.  16688  นายศุภกฤต รัตนศรี
13.  16799  นายสิรภัทร จิตระม่อม
14.  16656  นายสุทธิพงษ์ แต้เตี้ย
15.  16613  นายเหมราช เรืองโพน
16.  16835  นายอภิรักษ์ สีมี
17.  18443  นางสาวขวัญจิรา เผ่าศรี
18.  16696  นางสาวคณิตา ผิวสุวรรณ
19.  18444  นางสาวเจนนิชา สายกลาง
20.  16659  นางสาวช่อฟ้า ยืนนาน
21.  17019  นางสาวณปภา บุญพิทักษ์
22.  16877  นางสาวณัฏฐิกา บุษบา
23.  16665  นางสาวธิญดา ภูผาสิทธิ์
24.  18445  นางสาวนัชติญา ภักดีปัญญา
25.  16776  นางสาวนิชนันท์ เหลาพรม
26.  16626  นางสาวปภาวรินท์ สมขาว
27.  18446  นางสาวพิชญาภา วงศ์สุนา
28.  16594  นางสาวภทรวรรณ นังตะลา
29.  16630  นางสาววรัญญา สุภาปุ
30.  16706  นางสาววาสิตา วิชาดี
31.  16745  นางสาวศศิกานต์ เงยชัย
32.  16670  นางสาวศิริรัตน์ ทุมโยมา
33.  16852  นางสาวสุกฤตา โทบุดดี
34.  16815  นางสาวสุกัญญา ทุมโยมา
35.  16672  นางสาวสุธินันท์ ศรีกงพาน
36.  16711  นางสาวอภิษฎา ขามชู
37.  18448  นางสาวอักษร โสมอินทร์
38.  16640  นางสาวอัญชิสา บุญจันที