บันทึกโฮมรูมและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2566
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 จำนวน 40 คน
ครูที่ปรึกษา :1.นายกีรติ ไพรัตน์    2.นายคณิศร แสบงบาล   
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล homeroom คาบที่ 1 (8.30-9.20 น.) คาบที่ 2 (9.20-10.10 น.) พัก 20 (10.10-10.30 น.) คาบที่ 3 (10.30-11.20 น.) คาบที่ 4 (11.20-12.10 น.) พักเที่ยง (12.10-13.00 น.) คาบที่ 5 (13.00-13.50 น.) คาบที่ 6 (13.50-14.40 น.) คาบที่ 7 (14.40-15.30 น.) คาบที่ 8 (15.30-16.20 น.)
1. 19042  นายกฤษฎา ศรีโยวงค์
2. 17189  นายจิระทีปต์ จุลบาท
3. 19174  นายจิรานุวัตร ภูตเวช
4. 17223  นายจิราพัชร กุดวงค์แก้ว
5. 17149  นายชญานนท์ อุปรี
6. 19151  นายชวัลวิทย์ คำนึง
7. 17070  นายณัฐวุฒิ วรรณภา
8. 17195  นายธนพงษ์ ใจหมั่น
9. 19044  นายธีรภัทร์ ชานนท์
10. 17332  นายนิตินัย สุทธิประภา
11. 19045  นายปฐวี พรหมศร
12. 19046  นายพชรพล วงค์กะโซ่
13. 19047  นายพศิน พานุรัตน์
14. 17033  นายพีรพัฒน์ พัฒนาสูนย์
15. 17122  นายเมฆสวรรค์ นามวงศ์
16. 18037  นายยศกร ดวงใจ
17. 17203  นายรัตธภูมิ พิมโคตร
18. 17339  นายศรัณยพงษ์ สังข์วิเศษ
19. 17304  นายสรวิชญ์ ทาบุเรศ
20. 17211  นางสาว นพรัตน์  ไชยรบ
21. 17164  นางสาวกชกร วันยาว
22. 17126  นางสาวกนกรดา กุดเป่ง
23. 17454  นางสาวกนิษฐา แก้วแดง
24. 17242  นางสาวจันจิรา มาศวรรณา
25. 19048  นางสาวชนัญญา เมืองศรี
26. 17135  นางสาวชลิตา ลาเกิด
27. 19049  นางสาวญาดาวดี วงศ์คำจันทร์
28. 17313  นางสาวณัฐชยา เจริญรัตน์
29. 17316  นางสาวนพมาศ  โคตรคำ
30. 17281  นางสาวนิดานุช โลหะพรม
31. 17214  นางสาวพิมพ์พิสุทธ์ ผ่านเมือง
32. 19051  นางสาวภัทราพร ชัยยศ
33. 17285  นางสาวมัญชรี พาพานต์
34. 17323  นางสาวรุจรดา มณีด่านจาก
35. 17101  นางสาวลลิตา พลศรีดา
36. 19052  นางสาววิชุดา แก่นท้าว
37. 19053  นางสาวศศิธร เหลาลุมพุก
38. 19054  นางสาวสมจิตร พิมพนอม
39. 17219  นางสาวสุดาทิพย์ กันมันตคุณ
40. 17066  นางสาวอาภัสสรา แก้วกาโสก

วันที่......เดือน..........พ.ศ........
homeroom ลงชื่อ.........................

คาบที่ 1 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 2 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 3 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 4 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 5 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 6 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 7 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

คาบที่ 8 วิชา................................
เรื่อง.............................................
ลงชื่อ............................................

ลงชื่อ.............................................
นางเบญณุรัสมิ์ วิบูลย์กูล
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

ลงชื่อ.............................................
นายพิชิต อุปสิทธิ์
รองผู้อำนวยการ
***หมายเหตุ***
/=มา
ข=ขาดเรียน(ไม่มาไม่ทราบสาเหตุ)
ล=ลา(ไม่มา แจ้งสาเหตุการลา)
ห=หนีเรียน(มาโรงเรียนแต่ไม่เข้าห้องเรียน)