บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
ครูที่ปรึกษา :1.นางนริศรา วงศ์อามาตย์    2.นางสาวประภัสสร ไกรรัตน์   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 04:12:14 )
จำนวน 37 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  16700  นางสาวชนัญชิดา ผาใต้
2.  16715  นายกฤษฎากรณ์ จันทร์อ่อน
3.  16678  นายกฤษฎาวุฒิ ปัญญารัตนรักษ์
4.  16682  นายจรัสพงษ์ จำปาขาว
5.  16820  นายโชคชัย จันทร์พวง
6.  16718  นายโชคอนันต์ ภูเทียมศรี
7.  16722  นายณัฐวัฒน์ นามวงค์เนาว์
8.  16793  นายธีรภัทร ทองคำ
9.  16759  นายนภัสกร คณะหาร
10.  16609  นายปัญญาวุฒิ อาจหาญ
11.  16728  นายภานุวัฒน์ วันสวัสดิ์
12.  18451  นายภูวารา สาระแสน
13.  18452  นายรัฐภูมิ ทำนุ
14.  18453  นายรุ่งโรจน์ ศรีชูยงศ์
15.  16766  นายวีรวุฒิ สุพร
16.  16612  นายสุรพล บุญพา
17.  18454  นายอดิศร คนเพียร
18.  16834  นายอภิชัย ศรีวังไส
19.  18455  นางสาวกชกร สิงห์แก้ว
20.  16658  นางสาวกรกมล สาริกา
21.  16803  นางสาวกัญญาวีร์ จำปากุล
22.  16839  นางสาวกัณธิชา โคตรสำนวณ
23.  16694  นางสาวขนิษฐา สาบ้านบัว
24.  16769  นางสาวจิรประภา ปทุมเพชร์
25.  18456  นางสาวจิราพา จุปัญญาบุตร
26.  18457  นางสาวณัฐวดี เหลี่ยมศรี
27.  18458  นางสาวนนทิชา เตยกระโทก
28.  16843  นางสาวนันตรีญา แวงวรรณ
29.  16777  นางสาวนิญากรณ์ เฉลิมแสน
30.  18459  นางสาวผกามาศ บุตรอินทร์
31.  16783  นางสาวภันทิลา อินใจ
32.  16669  นางสาวศิริพร สุพร
33.  16748  นางสาวสุพิชญา พรใส
34.  16816  นางสาวอภิญญา มาศงามเมือง
35.  16817  นางสาวอรัญญา มูลวงค์
36.  16818  นางสาวอาทิติยา จันทร์ทองทิพย์
37.  18460  นางสาวไอรดา ศรีมาตย์