บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
ครูที่ปรึกษา :1.นายดนุพล ผาทอง    2.นายคณิศร แสบงบาล   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 04:25:43 )
จำนวน 39 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  16716  นายกฤษดา ละอองเอก
2.  16681  นายกุลวัฒน์ สุขสมบัติ
3.  16855  นายจักรภัทร อาแพงพันธ์
4.  18461  นายเจ้าพระยา สาระมาต
5.  16721  นายฐิติพัทร์ กิ่งพรหมเจริญ
6.  17491  นายณัฐพงศ์ ธรรมโร
7.  16755  นายณัสพล เถลิงสมบัติ
8.  16686  นายธนกฤต นามพิมูล
9.  16644  นายธีรชัย เครือจันทร์
10.  18462  นายธีรพล ยาพันธ์
11.  18463  นายบัญชา ไม้น้อย
12.  18464  นายบุษกล ยุบุญชู
13.  18465  นายภูตะวัน โพชะดี
14.  16611  นายฤทธิศักดิ์ โสมา
15.  18466  นายวายุ แว่นไธสง
16.  18467  นายศุภชัย มงคลเกตุ
17.  18468  นายอนาคิม จันทร์เรือง
18.  16768  นางสาวกัญญาภัทร รัตนา
19.  16804  นางสาวชญาณิศา ดอกนมกลาง
20.  16770  นางสาวชญานิศ วิณโรจน์
21.  16842  นางสาวชนัญธิดา ติยะบุตร
22.  16619  นางสาวชนิษฐา นามเกตุ
23.  18469  นางสาวธัญจิรา เทียวประสงค์
24.  18470  นางสาวธัญพักตร์ พลวงค์
25.  16774  นางสาวธันสิริ ทาบุดา
26.  16623  นางสาวธิดาสวรรค์ แก้วคำ
27.  18471  นางสาวนิษา อุดหนองเลา
28.  16705  นางสาวปาณิสรา พลธิรักษา
29.  18472  นางสาวปาริชาติ รังภูรี
30.  16882  นางสาวพณิดา บุญกุศล
31.  18473  นางสาวพัณณิตา ทองศรี
32.  18474  นางสาวพัณณิตา มะเดื่อ
33.  16845  นางสาวเพ็ญพิชชา โคตรวงค์
34.  16847  นางสาวรวิภา สระแก้ว
35.  16743  นางสาววัชรินทร์ จันทะดวง
36.  18475  นางสาววิรัลยา วอทอง
37.  18476  นางสาวศลิษา เกิดเพิ่ม
38.  16811  นางสาวศุภิสรา สุโพธิ์
39.  16747  นางสาวสุจิรา หาญฉวะ