บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
ครูที่ปรึกษา :1.นายกีรติ ไพรัตน์    2.นายพชรดนัย ภูจำเริญ   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 04:38:14 )
จำนวน 40 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  18478  นายกฤตภาส จาบทอง
2.  16602  นายกฤษฎา ภูมิภาค
3.  16856  นายเจษฎา ลวนคำ
4.  18479  นายฐปนวัฒน์ โล่ห์คำ
5.  16720  นายณัฏฐกร สุวรรณโค
6.  16685  นายทยากร สมนา
7.  18481  นายธนภัทร สมานมิตร
8.  18482  นายธนภูมิ ชัยมานันท์
9.  16606  นายธีรพัฒน์ สุวรรณชาติ
10.  16648  นายนฤเบศ เกตุบึงกาฬ
11.  16761  นายปิยวัฒน์ ผานิชย์
12.  16826  นายพฤทธชาต มั่นยืน
13.  16987  นายพีรพัฒย์ มาตรังศรี
14.  16764  นายภราดา แพงสาร
15.  16867  นายราชัน พลปากดี
16.  16868  นายศักย์ศุภกานต์ นารีนุช
17.  16690  นายสุริยา ศิลาวงศ์
18.  16572  นายอดินันท์ สุวรรณไตร
19.  16693  นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณสนธ์
20.  16616  นางสาวกิติยาภรณ์ พระภูมี
21.  16875  นางสาวขวัญภักดี วงษ์ราษี
22.  16695  นางสาวขวัญฤดี พิทักษ์
23.  16617  นางสาวจันทนุช ลีเขียว
24.  16733  นางสาวจิตรกัญญา ปุราโส
25.  16976  นางสาวจีระภา ของอ่อน
26.  16580  นางสาวณัฐณิชา คำภูมี
27.  18483  นางสาวนรมล นนทัศศิลป์
28.  18484  นางสาวปภาวี จันงาม
29.  18485  นางสาวปาลินี คำกรม
30.  18486  นางสาวปุญญิตา พันเดช
31.  16881  นางสาวเปรมสินี โสมอินทร์
32.  18487  นางสาวผกาวดี สุพร
33.  16780  นางสาวพัชริดา ทาสี
34.  18488  นางสาวภัทรมนฑณ์ สีสัน
35.  18489  นางสาววีรภัทรา สุโพสิทธิ์
36.  16851  นางสาวศิรินธร ถายะเดช
37.  16709  นางสาวศิริวิมล จำเริญเศษ
38.  16813  นางสาวสายสมร จันทร์อ่อน
39.  18490  นางสาวสุพัชญา ปานอำพันธ์
40.  18491  นางสาวอุไรวรรณ สอนใจ