บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8
ครูที่ปรึกษา :1.นางสุชาดา ศรีนนท์    2.นายจักรพงษ์ กลมลี   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 04:51:33 )
จำนวน 34 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  18507  นายชิษณุพงศ์ เมฆวงศา
2.  16754  นายฐิติกร จันทร์อ่อน
3.  16684  นายณัฐวุฒิ กันหาลา
4.  18493  นายธนกร พันแสง
5.  16725  นายธนัยนันท์ ทองแสง
6.  16756  นายธวัชชัย พิมพ์เทพ
7.  16645  นายธีรเดช รัตน์มณีบดีเดช
8.  16607  นายนนทชัย เกาะแก้ว
9.  18495  นายผดุงเกียรติ ชูชีพ
10.  18496  นายพัชรพล มุ่งหมาย
11.  16730  นายวรพล คณะวาปี
12.  16828  นายวรพล ติดมา
13.  17476  นายศรายุธ ทองใบ
14.  16731  นายสุรสิทธิ์ วรรณละภา
15.  18497  นายอภิชาต สิงหาบุญมี
16.  16871  นายอภิวัฒน์ นาแสวง
17.  18498  นายอัษฎายุธ จันถา
18.  18499  นางสาวตรีลักษณา สีดาห้าว
19.  16806  นางสาวทัศนียวรรณ คุ้มศิลป์
20.  18500  นางสาวทิพย์อาภา ชัยทอง
21.  16736  นางสาวธัญวรัตน์ บึงราษฎร์
22.  16664  นางสาวธันย์ชนก มะโฮงชัย
23.  16778  นางสาวพนิดา บุญเลิศ
24.  16627  นางสาวพรธิดา แก้วคนตรง
25.  16883  นางสาวรัชนก ศิริกาญจน์
26.  18503  นางสาวลลิตา จันทวงค์
27.  18504  นางสาววชิราภรณ์ เหล่าโพธิ์ชัย
28.  16744  นางสาวศรัญยา ธรรมรส
29.  16673  นางสาวสุพรรษา อินทรสิทธิ์
30.  16675  นางสาวสุรัสวดี วงศ์ธร
31.  18505  นางสาวอธิติญา ทองคำ
32.  16888  นางสาวอรดี ศรีเพ็ญ
33.  16677  นางสาวอัญชลีพร บุญทศ
34.  18506  นางสาวอารยา วรรณโสภา