บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9
ครูที่ปรึกษา :1.นายกฤษดา พาเบ้า    2.รุ่งอรุณ พรมกุล   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 02:47:22 )
จำนวน 41 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  16840  นางสาวกิ่งกาญจน์  แก้วมณี
2.  16710  นางสาวสิรีธร เจริญมิตร
3.  16717  นายเจษฎากร มาตย์วิเศษ
4.  16791  นายชัยยุทธ ต้นกันยา
5.  16646  นายธีรรัฐ ลิมประพันธ์
6.  18508  นายภมร ธุรารัตน์
7.  16655  นายวรเทพ รัตนะกร
8.  18509  นางสาวกนกอร มลศิลป์
9.  16692  นางสาวกรกนก พลสุวรรณ
10.  16732  นางสาวจันทรัสม์ อุนาพรม
11.  16697  นางสาวจิรัชญา กุลบุตร
12.  16699  นางสาวจิราภา มหานิล
13.  16735  นางสาวชยาภรณ์ หอมสมบัติ
14.  18510  นางสาวชริตา ลีลาชวานนท์
15.  16578  นางสาวชาริณี เวียงธงสารัตน์
16.  16773  นางสาวดวงใจ จันทร์โสม
17.  18511  นางสาวดารารัตน์ เวฬุวันใน
18.  16703  นางสาวธนาภา ศรีแพน
19.  16704  นางสาวธันยพร ประสารพรรณ์
20.  18512  นางสาวนภัสสร ชำกุล
21.  18513  นางสาวนิภาวรรณ ไกรทัศน์
22.  16588  นางสาวนีรัมพร กองกาญจน์
23.  18514  นางสาวปริญากร เคนซ้าย
24.  16738  นางสาวปรียาฐาร อุตป้อ
25.  16740  นางสาวปิ่มนัส ศิลชัย
26.  17206  นางสาวพัธชรา พลนาแสน
27.  18515  นางสาวพิญดา พิมวงศ์
28.  16667  นางสาวพิทชุดา สีแก่บ้าน
29.  16782  นางสาวภัชรมัย ใครอุบล
30.  16106  นางสาวมิ่งขวัญ ทับจุฬา
31.  18516  นางสาวเมทิกา โชติบ้านขาม
32.  16628  นางสาววรกัญญา ดวงเพชรแสง
33.  16707  นางสาววิชญาดา นนทะศรี
34.  16885  นางสาววิภาวรรณ ก่อกำลัง
35.  18517  นางสาวศุภักษร พันธะทัน
36.  16746  นางสาวสตรีรัตน์ ลุนอุบล
37.  16636  นางสาวสุภัสสรา ชัยเวชร์
38.  16854  นางสาวอนพัช นพเกตุ
39.  18518  นางสาวอรุณวรรณ แสงเรือง
40.  16676  นางสาวอวัศยา พุ่มจันทร์
41.  16749  นางสาวอินธิรา ทันอินอาจ