บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ครูที่ปรึกษา :1.นางสาววัชรี อาจวิชัย    2.นายกฤษฎา รัตนะ   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 04:19:39 )
จำนวน 42 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  17901  นายชโนดม อุ่นใจ
2.  17008  นายณัฐภูมิ วงสุวรรณ
3.  16038  นายธนทรัพย์ ภูพานทอง
4.  16039  นายธราเทพ ศรีพุทธา
5.  16156  นายธารากร ขอนแก่น
6.  16000  นายธีระพงษ์ โนนทิง
7.  16046  นายวรากร มูลมาตร
8.  16007  นายสราวุธ ทองห่อ
9.  16049  นายอภิเดช สุพร
10.  16050  นายอรรณพ นุ่มนาก
11.  16055  นางสาวชนิสรา วงศ์สุนา
12.  16057  นางสาวชไมพร ประจงจิตร
13.  17889  นางสาวชลธิชา โสรธิวา
14.  16013  นางสาวณพิชญา คำภาหลอย
15.  17863  นางสาวณัฐกมล ชมมี
16.  17864  นางสาวณัฐธิดา ชมมี
17.  16015  นางสาวณิชากร วะลัยรัตน์
18.  16095  นางสาวทรงพร หล้าหิบ
19.  16061  นางสาวธนพร ศรีสะอาด
20.  16017  นางสาวธนพร สารสอน
21.  17875  นางสาวธนิศา ทองคำ
22.  16018  นางสาวธรณ์ธันย์ คำภูมี
23.  16099  นางสาวนภัส ศรีธิราช
24.  16019  นางสาวนิจวิภา กุมภิโร
25.  16023  นางสาวปาณัทพร ถูระวรณ์
26.  16138  นางสาวปิยธิดา บุญพา
27.  17878  นางสาวปุณยาพร ไชยบุตร
28.  16139  นางสาวพรนภัส ทะเลิงรัมย์
29.  16180  นางสาวพรวลัย จันทร์โพธิ์
30.  16066  นางสาวพรสุดา คำสุข
31.  16026  นางสาวพิรุณรัตน์ ศรีหานนท์
32.  16142  นางสาวรัชนีวรรณ จิระพร
33.  17895  นางสาวลดาพร ทองพิมพ์
34.  16070  นางสาววริษา คนเพียร
35.  16029  นางสาววศินี พระสุราช
36.  16143  นางสาววิภาดา พรมโคตร
37.  18021  นางสาววิภานี สุพร
38.  16144  นางสาววิลาศินี ศรีสกุล
39.  16030  นางสาวศรุตยา โสภา
40.  16185  นางสาวสิริวิภา ปัญโย
41.  16032  นางสาวสุชญาดา ไวแสน
42.  16034  นางสาวอรณี อาจทวีกุล