บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ครูที่ปรึกษา :1.นางนาฎละดา บุญลาด    2.นายกฤษณพงษ์ คำผุย   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 04:31:35 )
จำนวน 42 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  16079  นายเจษฎากร โพธิ์สุวรรณพร
2.  15997  นายชลวิทย์ กลี่เตียง
3.  16080  นายชินดนัย จอมใจ
4.  17883  นายนปกรณ์ โสดา
5.  16119  นายพงศกร นันทะพันธ์
6.  17885  นายภูมินทร์ วงศ์บาตร
7.  16044  นายภูริณัฐ โต่งจันทร์
8.  16001  นายรัฐภูมิ บุญสงค์
9.  16045  นายวรพงษ์ ธงษาราษฎร์
10.  17886  นายวุฒิชัย เสียงล้ำ
11.  16006  นายศุภวิชญ์ หาญมนตรี
12.  16090  นางสาวกชกร อุ่นวงค์
13.  17922  นางสาวกรรณิกา ละมุนนอก
14.  16206  นางสาวกัลยา มีศรี
15.  16052  นางสาวกุลฑีรา เฝ้าทรัพย์
16.  17011  นางสาวชนัญธิดา ถาบัว
17.  16133  นางสาวชนิดา เพียรสองชั้น
18.  17873  นางสาวณิชกานต์ ทาตะชัย
19.  17874  นางสาวณิชากร โพธิปัสสา
20.  16320  นางสาวทานตะวัน คำมุงคุณ
21.  16096  นางสาวทิพย์ลาวัลย์ วังคะฮาด
22.  16135  นางสาวธัญสมร หัดคำหมื่น
23.  16136  นางสาวธันย์ชนก พลโยธา
24.  17909  นางสาวธันยธร แสวงศรี
25.  17876  นางสาวบุปผชาติ มาลาสาย
26.  16101  นางสาวปลายฝน ผงพิลา
27.  16176  นางสาวปัณฑ์ชนิต โคตรสมบัติ
28.  16178  นางสาวปาณิศา โปะปะนม
29.  17865  นางสาวพรนัชชา รูปคม
30.  16215  นางสาวภัทรภร ฝาเฟี้ยม
31.  17912  นางสาววนัชพร จิตรแสวง
32.  16328  นางสาววริยา สมภักดี
33.  16329  นางสาววารุณี ใชนา
34.  16031  นางสาวศรุตา โคตรหานาม
35.  17933  นางสาวศิริมา วงละคร
36.  16072  นางสาวสิตานัน สุกัณท์
37.  17897  นางสาวสิรินทิพย์ นิพันธ์
38.  17867  นางสาวสุพิชชา กระแสสิงห์
39.  17953  นางสาวอนัดตา ธรรมบุญ
40.  16110  นางสาวอรวี ลุนอุบล
41.  17879  นางสาวอริสรา ทนทอง
42.  16035  นางสาวอาทิตยา หอมใส