บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
ครูที่ปรึกษา :1.นางดอกแก้ว สิงห์เผ่น    2.นางสาวตะวันฉาย โทบุดดี   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 04:45:00 )
จำนวน 42 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  16189  นายเกษมศักดิ์ สายธิไชย
2.  17868  นายเกียรติศักดิ์ อุดมรัตน์
3.  17917  นายจิรายุ จอมใจ
4.  16115  นายเจนวิชญ์ มั่นเหมาะ
5.  16037  นายณัฐพล ราชโส
6.  16117  นายธนายุธ คนเพียร
7.  16040  นายธีรพัฒน์ โหตะรัตน์
8.  17017  นายธีรภัทร ศรีบุญแสง
9.  16157  นายธีระศักดิ์ สายน้ำ
10.  17870  นายนัฐภูมิ จักรกะเสน
11.  16239  นายสีหราช ฤทธิ์ภู
12.  16051  นางสาวกนกพิชญ์ แสนประเสริฐ
13.  16169  นางสาวเกสรา ศิริการ
14.  17862  นางสาวจารุวรรณ คำหงษา
15.  17888  นางสาวเจนจิรา เหล้าพิเดช
16.  17907  นางสาวชลธิชา อำนวยเจริญชัย
17.  16994  นางสาวช่อผกา ทุมรี
18.  16319  นางสาวชาลินี อินทปัทม์
19.  17925  นางสาวชุติกาญจน์ สอนบุญตา
20.  16243  นางสาวณิชากานต์ ศรีวิไล
21.  16173  นางสาวนฤมล โพธิ์จันทร์
22.  16175  นางสาวปนัดดา แสนสุข
23.  16020  นางสาวปรียาภรณ์ จันทร์อ่อน
24.  16102  นางสาวพรพิมล เกตุกระโทก
25.  16249  นางสาวพิชญา แสนพันธ์
26.  17892  นางสาวพิมพ์วิภา เพ็งพา
27.  17893  นางสาวพุธิตา อาสน์ปาสา
28.  17930  นางสาวภัคจิรา พยุง
29.  16182  นางสาวภัคธีมา ศรีรักษ์
30.  16326  นางสาวภาวิณี พนม
31.  16217  นางสาวมนัสนันท์ ราชคีรี
32.  16104  นางสาวมัชฌิมา หลิน
33.  17949  นางสาววรรณิภา พันธุ์พรหม
34.  17896  นางสาววริสา ระหา
35.  17866  นางสาววลาสินี ภูสนาม
36.  16293  นางสาววิสสุตา แรงสู้
37.  16147  นางสาวศุภรัสมิ์ กิ้วราชแยง
38.  16073  นางสาวสุพรรษา สีสาร
39.  17900  นางสาวอภิชญา คนขยัน
40.  16259  นางสาวอภิญญา นันคำ
41.  16074  นางสาวอมรรัตน์ วงศ์อามาตย์
42.  16223  นางสาวอรสมา อาดี