บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
ครูที่ปรึกษา :1.นางจตุพร วิณโรจน์    2.นายเอกชัย สุพร   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 04:58:08 )
จำนวน 43 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  17916  นายเกียรติศักดิ์ เสนานาม
2.  17882  นายจิรวัฒน์ ตาริชัย
3.  16081  นายฐิติพล ชาติมนตรี
4.  17918  นายณัฐพงศ์ เชื่ออุ่น
5.  16264  นายธีรเดช สุพร
6.  16041  นายธีรภัทร พินิจมนตรี
7.  16265  นายธีรยุทธ ศรีวะกุล
8.  16118  นายนนทภัทร กุนาเพียง
9.  16159  นายปฬมินฆ์ อาบสุวรรณ
10.  18550  นายปัญญากร จันทร์ภิรมย์
11.  16161  นายพงศานนท์ บุญละคร
12.  16120  นายพุฒิพงศ์ กุดแถลง
13.  16085  นายยศภัทร พิศวิมล
14.  16005  นายศิวัฒน์ บุตรดี
15.  17920  นายสหพัฒน์ อุทัย
16.  16088  นายสิรภพ ศิริกาญจน์
17.  17921  นายสุรศักดิ์ ศรีอุ่น
18.  16167  นายอนุวัฒน์ ศรีคำ
19.  16010  นายอภิวัฒน์ ยศม้าว
20.  16281  นางสาวกษมา รักษาสี
21.  17946  นางสาวกัลยากร กาญบุตร
22.  17013  นางสาวขวัญศิริ สุวรรณไตร
23.  17872  นางสาวจิราวรรณ หอมอ่อน
24.  16286  นางสาวฐิติมา ปะสะจะ
25.  16058  นางสาวฐิติรัตน์ เนียมอ้ม
26.  17926  นางสาวณัฐภา แก้วกำ
27.  16094  นางสาวณัฐราวดี พรมคนซื่อ
28.  18537  นางสาวเตชินี การุณ
29.  16321  นางสาวนารีรัตน์ อนุสนธ์
30.  18573  นางสาวบังอร ผายประเสริฐ
31.  16323  นางสาวไปรยา อักโขวงค์
32.  17911  นางสาวพรไพลิน ตาทอง
33.  16291  นางสาวพรรทิตา ยืนยั่ง
34.  16183  นางสาวภัชรี ภาเลิศ
35.  17932  นางสาวภาวิณี กุลคำตา
36.  17950  นางสาววรัญญา เทพโคราช
37.  17913  นางสาวศุภจิตรา สิงหนสาย
38.  17952  นางสาวสาธิตา ค่าลำครอง
39.  17014  นางสาวสุธัญญา เกษบึงกาฬ
40.  16108  นางสาวสุวิมล อินไข
41.  17898  นางสาวเสาวนิตย์ ดวงศรี
42.  16075  นางสาวอนันตญา สายตา
43.  16330  นางสาวอรทัย หันเหิน