บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
ครูที่ปรึกษา :1.นายณัฐชนน ทองน้อย    2.สุจิตรา สุวรรณเพชร    3.อรปรียา วรพันธ์   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 02:52:11 )
จำนวน 42 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  16187  นายกฤษฎา กะการดี
2.  16151  นายกัมพล ลุนอุบล
3.  15998  นายณัฏฐกิตติ์ ธะวาติ
4.  17940  นายธนโชติ สิงห์สถิตย์
5.  16998  นายธนดล บุตรพรม
6.  17903  นายปวริศ วัณโสภา
7.  17919  นายปิยะพล ศรีแล
8.  16305  นายพรพิพัฒน์ พ่อโคตร
9.  17942  นายพิธิวัฒน์ สุริยวงศ์
10.  16234  นายพิพัฒน์พงศ์ แสนพล
11.  17887  นายศราวุฒิ มีเที่ยง
12.  16009  นายอนันตสิทธิ์ สิงห์ชา
13.  17871  นายอภิสิทธิ์ เสมอเหมือน
14.  16314  นายอรรถพร รินแก้ว
15.  16207  เด็กหญิงจารวี บัวโฮม
16.  16279  นางสาวกมลลักษณ์ กาสีไสย์
17.  17923  นางสาวกัญญาพร กาญบุตร
18.  17906  นางสาวกัญญาวีร์ อังคะเพศ
19.  16315  นางสาวกาญจนาภรณ์ มลสินธ์
20.  16130  นางสาวเกวลิน ดาพิม
21.  16317  นางสาวฉัตรพร มั่นดอนเรือ
22.  16132  นางสาวชธิดา ราภูมี
23.  17924  นางสาวชนนิกานต์ คำนนท์
24.  16991  นางสาวชุติกาญจน์ นนทมาลย์
25.  16172  นางสาวธารทิพย์ อุบลลา
26.  16211  นางสาวนวมินทร์ อินใจ
27.  16290  นางสาวพรนภา แก้วกล้า
28.  16248  นางสาวพรรณอร นันเป้ง
29.  16024  นางสาวพัชราภรณ์ สีดากุล
30.  17929  นางสาวพิริษา ซากุทน
31.  17931  นางสาวภัควลัชญ์ สุวรรณไตร
32.  16140  นางสาวภัทรกมล นันทะมีชัย
33.  16218  นางสาวยุภาวรรณ คำยศ
34.  16184  นางสาวรักนิรันดร์ ผูกพันธ์
35.  18022  นางสาวรัชดาภรณ์ เสียงล้ำ
36.  16255  นางสาววริศรา จันทินทรางกูล
37.  18555  นางสาววิราวรรณ กันทิพย์
38.  18026  นางสาวศศิวิมล สืบมา
39.  18567  นางสาวศิริวิมล คงศิลป์
40.  17935  นางสาวสุพรรษา ขุนติราช
41.  17954  นางสาวอภิญญา พรมสนา
42.  16113  นางสาวอสมาภรณ์ สำราญดี