บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
ครูที่ปรึกษา :1.นางอู่ทอง เพ็งพา    2.นายกฤติเมธ จันทร์โพธิ์   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 03:05:50 )
จำนวน 40 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  17915  นายกฤษกร กล้าหาญ
2.  16076  นายกีรติ วัลยวงษ์
3.  17939  นายณรงค์ฤทธิ์ สุขสาเกตุ
4.  16082  นายณัฐชานนท์ ศรีล้วน
5.  17869  นายต้นตระกูล วงค์หาจักร์
6.  16196  นายธนดล จันทร์เขียว
7.  17941  นายธีรภพ ศิริ
8.  18544  นายธีรภัทร ชาติวงศ์
9.  16980  นายนฤชล ปิดตะคุ
10.  17884  นายภคสรณ์ อ่อนเพลีย
11.  16002  นายรัตนวัฒน์ ขันธชัย
12.  17943  นายวรากร กลิ่นบุปผา
13.  16126  นายวัชรพงษ์ เรืองชัย
14.  17904  นายศุภกิตต์ ยาพันธ์
15.  17945  นางสาวกัญนภัสสร ประเสริฐสัง
16.  16131  นางสาวขวัญดาว อุตมา
17.  16210  นางสาวญาณาธร ทองนาค
18.  16012  นางสาวญาณิศา วงษ์สะอาด
19.  18533  นางสาวธนพร เหลาพรม
20.  16097  นางสาวธัญจิรา สุวรรณกูฏ
21.  16100  นางสาวนรนันท์ ปีนะสา
22.  17927  นางสาวนฤมล ยิ้มเกิด
23.  16246  นางสาวนุชนารถ อักษร
24.  16213  นางสาวปริชาติ สุพรม
25.  17910  นางสาวปริญดา บึงราษฎร์
26.  17877  นางสาวปวันรัตน์ สุพรรณโมกข์
27.  16179  นางสาวปิยวดี สุวรรณไตร
28.  17890  นางสาวพรลภัส ต้นเกตุ
29.  17891  นางสาวพัชนีภรณ์ โคตรภักดี
30.  16214  นางสาวพิชญาภา ศรีกุดค้าว
31.  16067  นางสาวเพชรแพรวรรณ ไทยใหม่
32.  17948  นางสาวฟ้า สกุลเยี่ยม
33.  16216  นางสาวภัทรวดี ศรีทอง
34.  17951  นางสาวศิรภัสสร แซงสว่าง
35.  17934  นางสาวสุธติมา ราชปี
36.  16258  นางสาวอนัญญา ปกติ
37.  17899  นางสาวอนุสราภรณ์ สีหาบุตร
38.  16260  นางสาวอรอุมา สาริบุญ
39.  17881  นางสาวอัจฉรา พาหะ
40.  17937  นางสาวอัญมณี นีระคุณ