บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
ครูที่ปรึกษา :1.นายวชิราภรณ์ เพชรศิริวรรณ์    2.นางสาวชญาภา บุญศักดิ์   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 03:22:32 )
จำนวน 37 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  16150  นายกนกพล พานสมบูรณ์
2.  17955  นายกนกพล เวียงสงค์
3.  16225  นายกฤษฎา โสภากุล
4.  16078  นายจักรกฤษ อัคพิน
5.  16558  นายเดชาวัต จันทร์เกตุ
6.  18549  นายศรยุทธ ไชยยศ
7.  16091  นางสาวกนกวรรณ สุนสนาม
8.  16981  นางสาวกษัตรตรี ภูสามี
9.  16170  นางสาวจันจิรา สุภาปุ
10.  16208  นางสาวจิริยา นนธิบุตร
11.  17958  นางสาวชญานินทร์ สุขชาติ
12.  17959  นางสาวชุติมา บุตรอินทร์
13.  16285  นางสาวฐิตาภรณ์ โพธิสัย
14.  16014  นางสาวณัฏฐณิชา ทองมหา
15.  17960  นางสาวณิชกมล สุวรัตน์
16.  16059  นางสาวณิชกานต์ แก้วมุงคุณ
17.  16016  นางสาวดวงตะวัน สีหาวงษ์
18.  16062  นางสาวธัญญาภรณ์ วิณโรจน์
19.  17961  นางสาวธันยธร น้อยหล่อ
20.  16098  นางสาวธิดารัตน์ หมึกไธสง
21.  16177  นางสาวปัณฑารีย์ หล้าหิบ
22.  17962  นางสาวปาริฉัตร โชคชัย
23.  16247  นางสาวพนิริสา สีชื่น
24.  16181  นางสาวพิชญาภา รอสูงเนิน
25.  17963  นางสาวเพ็ญณภา โนนยางเคน
26.  16105  นางสาวภิรมย์ลักษณ์ พละวัฒน์
27.  16219  นางสาวลลิตา คำแสนสุข
28.  17964  นางสาววรัชยา ศรีสาพันธ์
29.  16071  นางสาววิชิตา สุริวงค์
30.  18557  นางสาวสุดารัตน์ แก้วกันหา
31.  17965  นางสาวสุดารัตน์ จันทะศรี
32.  17966  นางสาวสุดาวรรณ์ เพ็งจาง
33.  16186  นางสาวสุนันทา จำปาหอม
34.  17967  นางสาวสุวิมล ศรีสรณ์
35.  16295  นางสาวอติพร เขื่อนชนะ
36.  16111  นางสาวอรอุมา สีลา
37.  16149  นางสาวอินทิรา เภ้านู