บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
ครูที่ปรึกษา :1.นายชัยสิทธิ์ นังตะลา    2.นายพศิน มูลมณี   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 03:37:28 )
จำนวน 40 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  18013  นายกฤติพงษ์ เสรีไทย
2.  16993  นายกิตติชัย ปรางชาติ
3.  16226  นายกิตตินันท์ จันทรักษา
4.  17969  นายกีรติ ทองมหา
5.  17970  นายจักรพรรดิ การิโก
6.  16229  นายชาติชาย พลหงษ์
7.  17973  นายณัฐพล ศรีพุทธา
8.  16155  นายทักษิณ นุชิต
9.  18015  นายธิติสรณ์ เมืองศรี
10.  16232  นายธีรพัฒน์ แซ่ตั้ง
11.  16158  นายเนรมิต โพธิ์จันทร์
12.  17975  นายปรวัฒน์ อินทร์แตน
13.  17976  นายปวริศร์ จิตร์จักร์
14.  18571  นายพลพล พลปากดี
15.  17977  นายวิทวัส บุญเติม
16.  16202  นายวิษณุ วิชาดี
17.  16204  นายศุภวิชญ์ นาดี
18.  16312  นายสุรเกียรติ โหลลังกา
19.  17978  นายอดิศร เพราะแก้ว
20.  16008  นายอธิชา รักษาศรี
21.  16171  นางสาวจันทิกา มาศวรรณา
22.  16316  นางสาวเจมิตา ศรีชัยญา
23.  16284  นางสาวชลลดา แก้วนาง
24.  17979  นางสาวฐานิต ผิวขำ
25.  17972  นางสาวณัฐณิชา สาวาโย
26.  16242  นางสาวณัฐธิญา วรรณภา
27.  16063  นางสาวนภัสรา ลุยกระโทก
28.  17981  นางสาวบุญทิตา เวียงสิมมา
29.  17982  นางสาวพรทิพย์ โนนยางเคน
30.  17983  นางสาวพิชชาพร นันวิสุ
31.  16025  นางสาวพิมพ์ชนก ทองน้อย
32.  16250  นางสาวพิมพ์สุภา สิงห์นวน
33.  16252  นางสาวภัทรภรณ์ วรอินทร์
34.  16292  นางสาววรนุช กลิ่นกุหลาบ
35.  17984  นางสาววิรัญญา แพทอง
36.  17022  นางสาววิลาสินี รักเพื่อน
37.  17986  นางสาวสุภาพร มีศรี
38.  16109  นางสาวอภิญญา นุดดอนไพร
39.  18023  นางสาวอรญา สุภา
40.  17987  นางสาวอรอนงค์ แซ่ตั้ง