บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ครูที่ปรึกษา :1.นางเสาวณีย์ ยุทธมานพ    2.นายสุวรรณ ชัยขันธ์   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 02:56:10 )
จำนวน 37 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  15643  นายธนวัฒน์ ปะสะจะ
2.  15552  นายนลธวัช ถนอมดำรงศักดิ์
3.  15555  นายภูวดล มาตรมูลตรี
4.  15556  นายภูวเดช ไกยเดช
5.  17472  นายสรสิช สมจิตวิจาร
6.  15560  นางสาวกรรณิการ์ ป้อมหิน
7.  15601  นางสาวกัญญาภรณ์ คำมา
8.  15603  นางสาวกุลธิดา จิตนนท์
9.  15692  นางสาวจิดาภา แหวนแก้ว
10.  17360  นางสาวจิราวรรณ มัจฉาน้อย
11.  17473  นางสาวชลธร พานสมบูรณ์
12.  15563  นางสาวณัฐชา พลพันธ์
13.  17474  นางสาวณัฐพร โคตรปัญญา
14.  15741  นางสาวณัฐริกา อินทรพาณิชย์
15.  17498  นางสาวธนาภา ตาสา
16.  15616  นางสาวธีมาพร เชื้อบุญมี
17.  15569  นางสาวนิสรา ยุ่งพรมมา
18.  15703  นางสาวปภัสรา ทุมตาลเดี่ยว
19.  17369  นางสาวพรธิดา บุญพรม
20.  17499  นางสาวพรนภา ดอนเสือ
21.  15573  นางสาวพิมพ์ชนก น้อยน้ำเที่ยง
22.  15574  นางสาวพิมพ์ลภัส คล้อยสวาท
23.  17362  นางสาวเยาวภา แตงทิพย์
24.  15565  นางสาวรนัญดา นาใจดี
25.  15576  นางสาววรนุช สมันกลาง
26.  15577  นางสาววิชาพร อัมพวา
27.  15578  นางสาววีรภา สุพร
28.  15579  นางสาวแววตา หิงชาลี
29.  15582  นางสาวศศิกานต์ ลุนอุบล
30.  15628  นางสาวสมฤดี ใจสว่าง
31.  15815  นางสาวสุชาลินี มัฆวาล
32.  15630  นางสาวสุภัสสรา ประสมศรี
33.  15586  นางสาวสุภาวดี ผิวขำ
34.  15587  นางสาวโสภาวดี เจือทอง
35.  16424  นางสาวอรพินทร์ สบายใจ
36.  15591  นางสาวอรวรา ยะหัวดง
37.  15717  นางสาวอุริสยา นาระทำ