บัญชีรายชื่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ครูที่ปรึกษา :1.นางสมจิตร เกษบึงกาฬ    2.นายเด่นชัย นันทา   
( บันทึกวันที่ 24-03-2566  เวลา 03:12:46 )
จำนวน 35 รายการ
No. เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล        
1.  15606  นายชโยดม ภารสวัสดิ์
2.  15642  นายธนวัฒน์ ภูไชยแสง
3.  17385  นายสหรัถ กองหิน
4.  15734  นายอนุชิต จิตรจักร์
5.  15650  นางสาวกมลวรรณ ก้อนดินจี่
6.  15651  นางสาวกัญญาณัฐ พรมสุริย์
7.  15604  นางสาวกุลภรณ์ ปุ้ยไชยศร
8.  17372  นางสาวชุติมน นันทะเสนา
9.  15608  นางสาวชุติมา หลานเศรษฐา
10.  17376  นางสาวธนพร สารสอน
11.  17368  นางสาวธัญมน อินไชยา
12.  15656  นางสาวธิดาขวัญ มูลเรืองชัย
13.  15566  นางสาวธิดารัตน์ มลแข็ง
14.  17378  นางสาวนันทกานต์ วรชินา
15.  15619  นางสาวนิยุดา บุญญาพิทักษ์
16.  15570  นางสาวนุฐิตา อินทิวงศา
17.  15659  นางสาวบุณยาพร พาโนมัย
18.  17379  นางสาวปั้นหยา อินทรสงเคราะห์
19.  15622  นางสาวปิยฉัตร รัตนตรัยวงค์
20.  17361  นางสาวพาวิตา อะคะปัญญา
21.  17990  นางสาวเมขลา ศรีประเสริฐ
22.  15712  นางสาววรัญญา โคตรหานาม
23.  15666  นางสาววริศรา วิจารณ์
24.  16410  นางสาววิจิตรา กุลชาติ
25.  15667  นางสาววิภาดา เอมสันต์
26.  17364  นางสาวศรุตา บุตรวงค์
27.  15669  นางสาวสุชาริณี ดิง
28.  17365  นางสาวสุพิชญา ศรีวะอุไร
29.  15633  นางสาวอนงค์นาฎ ป้อมหิน
30.  15715  นางสาวอนันตญา พิษคำ
31.  15592  นางสาวอริสา อุปถัมภานนท์
32.  15820  นางสาวอลินตา วิเทศ
33.  15674  นางสาวอาภากร ดาสินธ์
34.  15593  นางสาวอารียา สมทิพย์
35.  15675  นางสาวอิษฎาอร ศรีพลไกร